COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περίληψη

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.


Περιγραφή Προγράμματος

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ.

Το COSME θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση: Το COSME έχει ως στόχο να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους - τη δημιουργία, επέκταση ή μεταφορά των επιχειρήσεων τους. Χάρη στην υποστήριξη της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εγγυήσεις, δάνεια και κεφάλαια. Τα «χρηματοοικονομικά μέσα» της ΕΕ διοχετεύονται μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις χώρες της ΕΕ.
 • Υποστήριξη της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές: Το COSME βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. Χρηματοδοτεί το δίκτυο Enterprise Europe Network, που βοηθά τις ΜΜΕ επιλέγουν εταίρους, να κατανοούν την Ευρωπαϊκή, την Πύλη Your Europe Business που παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Πύλη SME Internationalisation για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης. Χρηματοδοτεί επίσης γραφεία υποστήριξης ΜΜΕ για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ανταγωνιστικότητα: Το COSME στοχεύει στη μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ με τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Το COSME υποστηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις στο να είναι ανταγωνιστικές, ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές.
 • Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος: Το COSME υποστηρίζει τους επιχειρηματίες με την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, το mentoring, την καθοδήγηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Οι δράσεις στηρίζουν συγκεκριμένες ομάδες που μπορεί να είναι δύσκολο να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και τα ανώτεροι επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει σχετικά με τις ευκαιρίες πρόσβασης των επιχειρήσεων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Το πρόγραμμα COSME υλοποιεί την πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA) Πράξη για τις Μικρές επιχειρήσεις η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€2,300,000,000 (τουλάχιστον 60% σε χρηματοδοτικά μέσα)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ανάλογα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Εμπόριο
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Πληροφορική
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ειρήνη Μίτσιγκα 

Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλ.: +357 22867192

Φαξ: +357 22375120

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry

email: [email protected]

Για τηλεφωνική επικοινωνία:

Carlo Corazza: +32 2 295 17 52

Sara Tironi: +32 2 299 04 03

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (28 αποτελέσματα)


CO-FINANCING OF CONSORTIA FOR PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5297 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να συμβάλει στη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ που έχουν πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων. Θα αυξήσει επίσης την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της προμήθειας καινοτομίας για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ...

Enterprise Europe Network

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2366 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2014

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να καθιερωθεί το δίκτυο Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την περίοδο 2015 έως 2020.

Erasmus for Young Entrepreneurs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2710 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/08/2014

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus ...

Entrepreneurship education (Pan-European entrepreneurial learning initiative)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2718 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/08/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκμάθησης συνδέοντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές εμπειρίες, βάσει των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του 2020 για την επιχειρηματικότητα. Η δράση αυτή ...

China, Latin America and South East Asia Intellectual Propery Rights SME Helpdesks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2728 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στήριξης των ΜΜΕ της ΕΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από ή που προέρχονται  από την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Diversifying the EU Tourism Offer and Products - Sustainable Transnational Tourism Products 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2727 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2014

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού με την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Cluster Excellence Programme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2749 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχίσει τις προσπάθειες της ΕΕ σε σχέση με την ενίσχυση της αριστείας στη διαχείριση συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στην ΕΕ, με σκοπό την παροχή περισσότερων επαγγελματικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ μέσω των συστάδων αυτών ...

Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries - Cooperation project to develop and/or promote a European cultural route around luxury goods (pilot phase)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2719 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014

Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτει κάτω από τη «διακρατική πολιτιστική ή βιομηχανική κληρονομιά που σχετίζεται με τα τουριστικά προϊόντα". Η προτεραιότητα είναι στην "ανάπτυξη του προϊόντος " και  στα "στάδια της διάχυσης".  Για αυτο το στάδιο της ...

Cluster go international

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2947 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να εντατικοποιήσει τη διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία επιχειρηματικών συμπλεγμάτων και δικτύων συνεργασίας  και να υποστηρίξει τη δημιουργίαΕυρωπαϊκής Στρατηγικής Συνεργασίας Επιχειρησιακών Συμπλεγμάτων που θα καθοδηγήσει τη διεθνή συνεργασία των ...

Call for Intermediary Organisations of Erasmus for Young Entrepreneurs program

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2992 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2015

Στόχος της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των Ενδιάμεσων Οργανισμών για το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες με την εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.  Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί ενεργούν ως τοπικά σημεία επαφής για νέους επιχειρηματίες , ...

More favourable conditions for business creation and growth: Statistics for family businesses

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3000 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών αξιόπιστες , συγκρίσιμες και συστηματικές πληροφορίες και δείκτες σχετικά με το ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων στις εθνικές οικονομίες και να προσφέρει χρηστικές και πρακτικές ...

Design-based consumer goods

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3019 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2015

Ο στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό καταναλωτικών αγαθών . Με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης από την αγορά νέων και δημιουργικών λύσεων στο σχεδιασμό των καταναλωτικών αγαθών , η δράση στοχεύει στη μεγέθυνση του ...

CLUSTERS EXCELLENCE PROGRAMME

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3445 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχίσει τις προσπάθειες της ΕΕ σε σχέση με την ενίσχυση της αριστείας στη διαχείριση συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στην ΕΕ, με σκοπό την παροχή περισσότερων επαγγελματικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ μέσω των συστάδων αυτών ...

Erasmus for Young Entrepreneurs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3454 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2016

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να συνάψει συμφωνίες -πλαίσια εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2016-2021 (πέντε χρόνια ) για οργανώσεις με τις οποίες θα μπορούσαν να συνάπτονται ειδικές συμφωνίες για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες ( EYE )  πέρα από την ...

DESIGN-BASED CONSUMER GOODS II

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3386 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016

Ο στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό καταναλωτικών αγαθών . Με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης από την αγορά νέων και δημιουργικών λύσεων στο σχεδιασμό των καταναλωτικών αγαθών , η δράση στοχεύει στη μεγέθυνση του ...

IMPROVING SME'S ACCESS TO PUBLIC PROCUREMENT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3558 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2016

Η παρούσα δράση έχει στόχο να παρέχει υποστήριξη στις ΜμΕ μέσω της συγχρηματοδότησης δράσεων για ενδιάμεσους οργανισμούς που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις , ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. 

MIGRANTS ENTREPRENEURSHIP SUPPORT SCHEMES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3595 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2016

Οι ειδικοί στόχοι είναι να φέρει σε επαφή τους σχετικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε διακρατικά δίκτυα, για να εργαστούν από κοινού με βάση την υπάρχουσα απόδειξη για το τι είναι αποτελεσματικό και να επιτύχει την καλύτερη επίδραση. Η έμφαση θα δοθεί στην ανταλλαγή εμπειριών και ...

CLUSTER GO INTERNATIONAL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4025 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/05/2017

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να εντατικοποιήσει τη διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία επιχειρηματικών συμπλεγμάτων και δικτύων συνεργασίας  και να υποστηρίξει τη δημιουργίαΕυρωπαϊκής Στρατηγικής Συνεργασίας Επιχειρησιακών Συμπλεγμάτων που θα καθοδηγήσει τη διεθνή συνεργασία των ...

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4026 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017

To Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής κινητικότητας που δίνει την ευκαιρία σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Ο γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus για Νέους ...

Public procurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4208 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2017

Η πρόσκληση αυτή αποσκοπεί να συμβάλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του προσωπικού που εργάζεται σε μεγάλους δημόσιους αγοραστές (οι οποίοι αποκαλούνται κεντρικοί αγοραστές, cpbs) που καλύπτουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων και αυξάνουν τις γνώσεις τους για τις δημόσιες ...

EUROPEAN INCUBATION NETWORK FOR CCIs - FASHIONTECH

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4189 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2017

(Umbrella call: EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CREATIVITY-DRIVEN INNOVATION / COS-EINET-2017-3-04)    Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν ...

EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs - TOURISM

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4191 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2017

(Umbrella call: EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CREATIVITY-DRIVEN INNOVATION / COS-EINET-2017-3-04)    Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν ...

Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4238 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο: να παρέχει βοήθεια στις καινοτόμες ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των πολιτών μέσω της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων, τη δημιουργία κατάλληλων δεσμών μεταξύ της ...

Clusters Go International in the Defence & Security sector

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4227 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2017

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η στήριξη ευρωπαϊκών ομάδων συσπείρωσης στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας και οργανώσεων επιχειρηματικών δικτύων για προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας με άλλες ομάδες συσπείρωσης με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών στρατηγικών σε ...

European Strategic Cluster Partneships for smart specialisation investments

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4816 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018

Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων στην ΕΕ μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της δικτύωσης, με τη στήριξη της καθιέρωσης ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων στρατηγικών συμπλέγματος για επενδύσεις έξυπνης εξειδίκευσης (ESCP-S3). ...

Ideas from Europe development and scaling

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5109 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη και κλιμάκωση των «Iδεών από την Ευρώπη», μιας πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με το Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομίας και τους απεσταλμένους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME ...

Development of European SMEs in international business through SME networks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5231 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2018

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ να αναπτύξουν, να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες δημιουργώντας δίκτυα ΜΜΕ για να εκμεταλλευτούν τις ξένες αγορές για εξαγωγικούς σκοπούς.

INTELLECTUAL PROPERTY (IP) PREDIAGNOSTIC AND IMPROVING ACCESS TO PATENT PROTECTION FOR INNOVATIVE EU SMES / IP pre-diagnostics

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5311 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2018

Η παρούσα δράση έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αποτελεσματική προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ευκαιρίες που συνδέονται με το νέο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.