ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Περίληψη

Η δημιουργία του νέου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τα χρόνια 2014-2020 βασίζεται στη σχετική πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (COM (2011)751 τελικό της 15.11.2011) συνολικού ύψους €3.9 δις. Σημειώνεται ότι το Ταμείο αυτό αποτελεί συνέχεια και συνένωση των ακόλουθων Ταμείων Αλληλεγγύης: το Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, το Ταμείο Προσφύγων και τα Ταμείο Επιστροφής.

Το νέο Ταμείο περιλαμβάνει σε ένα Κανονισμό τρεις βασικές κατευθύνσεις, το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, την Ένταξη και την Επιστροφή καθώς και τις αντίστοιχες ομάδες στόχου, επιτρέποντας έτσι τη συμμετοχή ατόμων από διαφορετικές ομάδες στόχου σε μία δράση, όπου αυτό είναι θεμιτό.


Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενώ παράλληλα θα υπάρχει πλήρης σεβασμός προς τα δικαιώματα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου του, το Ταμείο θα συνεισφέρει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
 • ένταξη και νόμιμη μετανάστευση στα κράτη μέλη
 • ενδυνάμωση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη
 • ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών

Το σημαντικότερο μέρος των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου θα διατίθεται μέσω εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών έχοντας τους ακόλουθους εθνικούς στόχους:

 • ενδυνάμωση της εγκαθίδρυσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέσα από τη διασφάλιση αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής του Κοινοτικού κεκτημένου στα θέματα ασύλου και τη σωστή λειτουργία του Κανονισμού του Δουβλίνου
 • σύσταση και ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης περιλαμβάνοντας διάφορες όψεις της αμφίδρομης δυναμικής διαδικασίας για εφαρμογή σε εθνικό/ τοπικό /περιφερειακό  επίπεδο , όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • ανάπτυξη προγράμματος επιστροφής του οποίου ένα μέρος του θα περιλαμβάνει στοιχεία  υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, και, όπου κριθεί κατάλληλο, και στοιχεία επανένταξης.

Παραδείγματα επιλέξιμων δράσεων είναι:

 • παροχή υλικής βοήθειας και ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης,
 • μέτρα που εστιάζονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης,
 • δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και της κοινωνίας υποδοχής
 • δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής, και με τη συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Η υφιστάμενη κατάσταση είναι η ακόλουθη: Ο Kανονισμός έχει εγκριθεί τέλη Δεκεμβρίου 2013 και αναμένεται να γίνει η επίσημη υιοθέτησή του εντός του α’ εξαμήνου του 2014. Η Κύπρος έχει προθεσμία να υποβάλει προσχέδιο του επταετούς Εθνικού της Προγράμματος εντός του α’ εξαμήνου 2014. Αφού υποβληθεί το προσχέδιο αναμένεται να υπάρξει έγκριση του προγράμματος  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο εντός 6 μηνών. Με βάση τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα αναμένεται να υπάρξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων/προκήρυξη δημόσιων συβάσεων για δράσεις του νέου Ταμείου το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Προσκλήσεις της περιόδου 2007-2013: Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται προσκλήσεις της περιόδου αυτής (που άνοιξαν το δεύτερο εξάμηνο του 2014), οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€32,308,677 (για την περίοδο 2014-2020)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Συγκεκριμένα Δικαιούχοι είναι μόνο νομικές οντότητες

Εθνικά Σημεία Επαφής

Κλάδος Ταμείων  Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών
Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/solidarityfunds

Κωνσταντίνος Κυπριανού
Διοικητικός Λειτουργός Α’
email: [email protected]
τηλ: +357 22 409 913
φαξ: +357 22 409 948

Χριστίνα Χατζηοικονόμου
Διοικητικός Λειτουργός
email: [email protected]
τηλ: +357 22 409 944
φαξ: +357 22 409 948

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (8 αποτελέσματα)


ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (2008-2013): Πρόσκληση για Υποβολή Πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2662 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2014

Δράση: Δημιουργία και Λειτουργία ανοικτού κέντρου υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές διεθνούς προστασίας. Γενική Περιγραφή: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος για παροχή φιλοξενίας σε ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές διεθνούς προστασίας. Στόχος: Η επέκταση των δομών φιλοξενίας ...

Πρόσκληση για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαικού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων χωρών για το ετήσιο πρόγραμμα 2013 (Αριθμός πρόσκλησης: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2014)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2663 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014

Η  παρούσα  πρόσκληση  αφορά  την  προγραμματική  περίοδο  2007  ‐  2013,  και  συγκεκριμένα  το  ετήσιο  πρόγραμμα  2013.  Το  παρόν  έγγραφο  και  τα  επισυνημμένα  Παραρτήματα  ...

Πρόσκληση για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής Υπηκόων τρίτων χωρών για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 (2008-2013) - (Αριθμός Πρόσκληση: ΥΕ/ΥΑ/ΤΕ/01.2014)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2661 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2014

Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με εθελούσιες επιστροφές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 (Αριθμός Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2015)- Δράση 1: Στήριξη ικανότητας υποδοχής, Τίτλος έργου: Δημιουργία και Λειτουργία ανοικτού κέντρου υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών (Kωδικός έργου: CY/2O15/AMIF/SO1.NO1.1.1)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3232 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2015

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα το έτος 2015. Σχετίζεται με τον Εθνικό στόχο Ν01- Υποδοχή/Άσυλο και ειδικά με τη Δράση 1- Στήριξη ικανότητας υποδοχής

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 (Αριθμός Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/02.2015)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3251 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2015

Δράση 1 –   Μέτρα Ένταξης από τοπικές κοινότητες/ ΜΚΟ -Κωδικός έργου: CY/2015/AMIF/SO2.NO2.1.1 Τίτλος έργου: Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας   Δράση 1 –   Μέτρα Ένταξης από τοπικές κοινότητες/ ΜΚΟ-Κωδικός έργου: CY/2015/AMIF/SO2.NO2.1.2 Τίτλος ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Αρ. Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2016)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3579 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2016, για τα πιο κάτω ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (αρ. πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2018)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5309 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2018

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2018, για τα πιο κάτω έργα: Ειδικός Στόχος: ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Αρ. Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/02.2018)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5396 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2019

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2018, για τα πιο κάτω έργα: Ειδικός Στόχος: ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.