ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Περίληψη

To Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης συστάθηκε στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs). Αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Στόχος του εν λόγω Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να βελτιώσει την εφαρμογή και ανάπτυξη της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου της ΕΕ.

(Σχετικοί είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014,  σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων).


Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενώ παράλληλα στον πλήρη σεβασμό προς τα δικαιώματα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης (Common European Asylum System, CEAS), μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νομίμων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υποστήριξη αυτή των κρατών μελών αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ τους, στον επιμερισμό των ευθυνών αλλά και των οικονομικών πιέσεων που το κάθε ένα από αυτά υφίσταται στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης.

Το σημαντικότερο μέρος των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου, στη βάση του εθνικού προγράμματος που έχει συνταχθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατίθεται για τους ακόλουθους εθνικούς στόχους:

 • ενδυνάμωση της εγκαθίδρυσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέσα από τη διασφάλιση αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής του Κοινοτικού κεκτημένου στα θέματα ασύλου και τη σωστή λειτουργία του Κανονισμού του Δουβλίνου,
 • σύσταση και ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης περιλαμβάνοντας διάφορες όψεις της αμφίδρομης δυναμικής διαδικασίας για εφαρμογή σε εθνικό/τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
 • ανάπτυξη προγράμματος επιστροφής, ένα μέρος του οποίου θα περιλαμβάνει στοιχεία υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, και, όπου κριθεί κατάλληλο, και στοιχεία επανένταξης.

Παραδείγματα επιλέξιμων δράσεων είναι:

 • παροχή υλικής βοήθειας και ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης,
 • μέτρα που εστιάζονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης,
 • δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και της κοινωνίας υποδοχής,
 • δράσεις που προάγουν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας υποδοχής.

Υπεύθυνη Αρχή για το εν λόγω Ταμείου, και γενικότερα για τα Ταμεία των Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020, είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τροχοδρομείται η υλοποίηση εθνικού προγράμματος του Ταμείου στη βάση δυο διαδικασιών:

 • Η Υπεύθυνη Αρχή χορηγεί επιδοτήσεις για έργα βάσει πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
 • Η Υπεύθυνη Αρχή χορηγεί επιδοτήσεις απευθείας όταν η ιδιαίτερη φύση του έργου ή οι τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες των σχετικών φορέων δεν επιτρέπουν άλλες επιλογές, όπως στην περίπτωση των de jure ή de facto μονοπωλίων.

Ο κατάλογος έργων/ Τελικών Δικαιούχων βρίσκεται διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€38,430,489 (για την περίοδο 2014-2020)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Συγκεκριμένα, Δικαιούχοι είναι μόνο νομικές οντότητες

Εθνικά Σημεία Επαφής

Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών
Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/efu

Κωνσταντίνος Κυπριανού
Διοικητικός Λειτουργός Α’
Email: [email protected]
Τηλ: +357 22 409 999
Φαξ: +357 22 409 948

Χριστίνα Χατζηοικονόμου
Διοικητικός Λειτουργός
Email: [email protected]
Τηλ: +357 22 409 944
Φαξ: +357 22 409 948

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (9 αποτελέσματα)


ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (2008-2013): Πρόσκληση για Υποβολή Πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2662 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2014

Δράση: Δημιουργία και Λειτουργία ανοικτού κέντρου υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές διεθνούς προστασίας. Γενική Περιγραφή: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος για παροχή φιλοξενίας σε ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές διεθνούς προστασίας. Στόχος: Η επέκταση των δομών φιλοξενίας ...

Πρόσκληση για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαικού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων χωρών για το ετήσιο πρόγραμμα 2013 (Αριθμός πρόσκλησης: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2014)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2663 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014

Η  παρούσα  πρόσκληση  αφορά  την  προγραμματική  περίοδο  2007  ‐  2013,  και  συγκεκριμένα  το  ετήσιο  πρόγραμμα  2013.  Το  παρόν  έγγραφο  και  τα  επισυνημμένα  Παραρτήματα  ...

Πρόσκληση για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής Υπηκόων τρίτων χωρών για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 (2008-2013) - (Αριθμός Πρόσκληση: ΥΕ/ΥΑ/ΤΕ/01.2014)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2661 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2014

Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με εθελούσιες επιστροφές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 (Αριθμός Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2015)- Δράση 1: Στήριξη ικανότητας υποδοχής, Τίτλος έργου: Δημιουργία και Λειτουργία ανοικτού κέντρου υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών (Kωδικός έργου: CY/2O15/AMIF/SO1.NO1.1.1)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3232 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2015

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα το έτος 2015. Σχετίζεται με τον Εθνικό στόχο Ν01- Υποδοχή/Άσυλο και ειδικά με τη Δράση 1- Στήριξη ικανότητας υποδοχής

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 (Αριθμός Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/02.2015)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3251 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2015

Δράση 1 –   Μέτρα Ένταξης από τοπικές κοινότητες/ ΜΚΟ -Κωδικός έργου: CY/2015/AMIF/SO2.NO2.1.1 Τίτλος έργου: Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας   Δράση 1 –   Μέτρα Ένταξης από τοπικές κοινότητες/ ΜΚΟ-Κωδικός έργου: CY/2015/AMIF/SO2.NO2.1.2 Τίτλος ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Αρ. Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2016)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3579 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2016, για τα πιο κάτω ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (αρ. πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2018)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5309 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2018

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2018, για τα πιο κάτω έργα: Ειδικός Στόχος: ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Αρ. Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/02.2018)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5396 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2019

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2018, για τα πιο κάτω έργα: Ειδικός Στόχος: ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Αρ. Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2019)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5586 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2019

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2019, για το πιο κάτω έργο: Ειδικός στόχος: ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.