ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Aποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.


Περιγραφή Προγράμματος

1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Το σύνολο των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ανέρχεται στα €956 εκ, ως εξής:

 • Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: €784εκ.
 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: €132.2εκ.
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: €39.7εκ.

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αυτών έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού για έγκριση. Τη συνολική ευθύνη για τον συντονισμό και καταρτισμό των εγγράφων αυτών έχει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού.

Το περιεχόμενο όλων των Προγραμματικών Εγγράφων διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή συνεργασία και διαβούλευση της ΓΔ ΕΠΣΑ με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο στάδιο στην όλη διαδικασία αφορούσε στην κατάρτιση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ευρύτερου στρατηγικού εγγράφου για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, δηλαδή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ).

Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων της Στρατηγικής της Ένωσης «Ευρώπη 2020» και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Κύπρο. Η ΣΕΣ καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου από τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, όπως αυτές απορρέουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, καθώς και από τους θεματικούς στόχους στους οποίους επέλεξε να επενδύσει η Κύπρος την περίοδο 2014-2020.

Ως Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ ορίζεται η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν καθοριστεί τρεις βασικές Προτεραιότητες:

 • η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
 • η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, και
 • η προστασία του περιβάλλοντος και η αποδοτική χρήση των πόρων.

Παράλληλα, η προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης εγκρίθηκε με Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2014 και αναθεωρήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στη συνέχεια καταρτίστηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που θα εξειδικεύουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη ΣΕΣ με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και ενδεικτικών παρεμβάσεων. Τα προγράμματα αυτά είναι:

(α) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη"
(β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή"
(γ) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και
(δ) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θάλασσα".

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εγκρίθηκε με Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Το νέο Πρόγραμμα βασίζεται στο νέο Κανονισμό για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης με αρ. 1305/2013, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1305/2013, η κοινοτική συνδρομή στο ΠΑΑ 2014-2020 φτάνει τα €132,214,377. Το  ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο ΠΑΑ έχει καθοριστεί στο 53%. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης για το νέο Πρόγραμμα ανέρχεται στα €243,310,145.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη:

 1. Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, την δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές.
 2. Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.
 3. Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στην γεωργία.
 4. Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία.
 5. Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας.
 6. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Διαχειριστική Αρχή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει οριστεί ως Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020. Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.

Οργανισμός Πληρωμών

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών έχει οριστεί ως Αρχή Πληρωμών για το ΠΑΑ 2014-2020. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών του ΠΑΑ 2014-2020.

1ος Πυλώνας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Μέσω του 1ου Πυλώνα της Γεωργικής Πολιτικής παρέχεται άμεση στήριξη στους γεωργούς και ενίσχυση διαφόρων μέτρων αγοράς. Η άμεση στήριξη και τα μέτρα αγοράς χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων με στόχο να εξασφαλιστεί η εφαρμογή κοινής πολιτικής σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και να υπάρξει δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη διοικητική λειτουργία και ένα σύστημα ελέγχου. Στα πλαίσια αυτά και ειδικά σε σχέση με την ενίσχυση των μέτρων αγοράς, πέραν των Σχεδίων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Πύλη έχει ενταχθεί και αριθμός Σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από τον πρώτο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€243,310,145

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

53%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Άτομο Επικοινωνίας
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
κ. Φοίβος Παπαχριστοφόρου
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 408652

Συναρμόδιος Οργανισμός
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Ιστοσελίδα: www.capo.gov.cy
Τηλ.: + 357 77771999

Ιστοσελίδα

www.moa.gov.cyΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (21 αποτελέσματα)


Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2620 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις Τρίτες Χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ...

Μέτρο 1 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2618 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε. και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ...

Μέτρο 1 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2η Προκήρυξη)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2619 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε. και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ...

Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2η Προκήρυξη)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2621 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις Τρίτες Χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ...

Μέτρο 1 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2954 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2015

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε. και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ...

Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2955 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2015

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις Τρίτες Χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ...

Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3524 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016

Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω κατηγορίες περιοχών: Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές, Περιαστικές περιοχές, Αγροτικές ...

Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3528 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος. Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος 8.3 για προστασία των δασών ...

Καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3591 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Το Καθεστώς στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της κοινωνίας για πολλαπλά οφέλη από τα δάση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις Δράσεις: Δράση 8.5.1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των ...

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4284 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων - Μέτρα Ενιαίας Αγοράς
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2018

Το Καθεστώς 16.4 παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για τη δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχέων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.   Στόχοι του Καθεστώτος ...

Καθεστώς 8.4 “Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων”

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5221 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2018

Το Καθεστώς στοχεύει στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασώδεις εκτάσεις λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και στην επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω αναδασωτικών εργασιών στις καμένες περιοχές. Επιπλέον, αποτελεί κίνητρο και προσφέρει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και σε ιδιοκτήτες καμένων ...

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» / Α΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φάση Α: «Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5216 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2018

Το Καθεστώς 16.1 αποσκοπεί στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας.   Στη Φάση Α, η οποία προηγείται, προβλέπεται η χρηματοδότηση της σύστασης ...

Μέτρο 19. LEADER, Καθεστώς 19.2, Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» - Κοινότητες στην περιοχή Λεμεσού

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5254 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2018

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις ...

Μέτρο 19. LEADER, Καθεστώς 19.2, Δράση 19.2.2: Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες / Κοινότητες στην περιοχή Λάρνακας - Αμμοχώστου

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5222 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2018

Ενισχύονται επενδύσεις που στοχεύουν στη στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που ...

Μέτρο 19. LEADER, Καθεστώς 19.2, Δράση 19.2.2 « Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» - για τις κοινότητες της περιοχής Τροόδους

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5264 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2018

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επενδύσεων για δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Παράλληλα μέσα από τη δράση επιδιώκεται η ενίσχυση του εισοδήματος του γεωργικού νοικοκυριού καθώς επίσης και ο εμπλουτισμός του ...

Μέτρο 14 «Καλή Διαβίωση των ζώων – αιγοπροβάτων» Β΄ Προκήρυξη

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5514 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2019

Το Μέτρο στοχεύει να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους ώστε να αναλάβουν υποχρεώσεις για την ευημερία και καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων στη μονάδα τους, που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΕΕ και τη συνήθη πρακτική, ...

Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5513 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019

Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω κατηγορίες περιοχών: Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές Περιαστικές περιοχές Αγροτικές ...

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» - Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φάση Α: «Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5596 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2019

Το Καθεστώς 16.1, αποσκοπεί στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας. Η Β΄ προκήρυξη του Καθεστώτος 16.1 περιλαμβάνει δύο Φάσεις, τη Φάση Α και τη ...

Καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5595 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2019

Το Καθεστώς στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της κοινωνίας για πολλαπλά οφέλη από τα δάση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις Δράσεις: Δράση 8.5.1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των ...

Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5594 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2019

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος. Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος 8.3 για προστασία των δασών ...

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5697 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2019

Το Καθεστώς 16.4 παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για τη δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχέων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Στόχοι του Καθεστώτος είναι η ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.