ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Περίληψη

Από τα €784 εκ. που θα παραχωρηθούν για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, ποσό €32,7 εκ. κατανέμεται στον Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), η οποία στηρίζει προγράμματα διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

 

Σημειώνεται ότι οι Προϋπολογισμοί των Προγραμμάτων για όλες τις χώρες που συμμετέχουν είναι:

 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 - €46 εκ.  ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED - €224,3εκ. ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med - €28,3εκ. ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020 - €209εκ. Κοινοτικοί Πόροι
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 - €359εκ. ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III - €74εκ. ΕΤΠΑ
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020 - €41,3εκ. ΕΤΠΑ


Περιγραφή Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Κύπρος θα συμμετέχει στα ακόλουθα Προγράμματα Συνεργασίας:

 

 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
 • Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020

 

Για τα πιο πάνω Προγράμματα το ποσοστό χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται μέχρι το 85%, ενώ για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med, το ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται μέχρι το 90%.

 

 

Τα Προγράμματα Συνεργασίας URBACT III και ESPON 2020 έχουν ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ τα Προγράμματα Συνεργασίας που αφορούν τα Ελλάδα-Κύπρος, MED, Balkan Med και Interreg Europe αναμένεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο 2015. Το Πρόγραμμα για το ENI Med αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο 2015 και να εγκριθεί μέχρι τον Δεκέμβριο 2015.

 

Αναμενόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

 

 • Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III – Μάρτιος 2015
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 – Άνοιξη 2015
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 – Σεπτέμβριος 2015
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED – Ιούνιος 2015
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med – Σεπτέμβριος 2015
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020 – 1ο τρίμηνο του 2016

 

 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας είναι η Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ, με εξαίρεση τα Προγράμματα ESPON και URBACT για τα οποία Εθνικό Σημείο Επαφής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Όσο αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σημειώνεται ότι έχουν προκηρυχθεί όλες οι προσκλήσεις ενεργοποιώντας το σύνολο του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€32,7 εκ. για την περίοδο 2014-2020

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Αναλόγως του Προγράμματος μέχρι 85% - 90%.

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα είναι τα εξής:

 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

Λειτουργός Προγραμματισμού

[email protected]

+357 22 602949

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας

 Balkan Mediterranean 2014-2020 - Interreg V-B Balkan Med

 Μαριλένα Αγιομαμίτου

Λειτουργός Προγραμματισμού

[email protected]

+357 22 602870

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας

INTERREG EUROPE 2014- 2020

     Μαριλένα Αγιομαμίτου

 Λειτουργός Προγραμματισμού

[email protected]

           +357 22 602870

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας

Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED

Μαριλένα Αγιομαμίτου

Λειτουργός Προγραμματισμού

[email protected]

+357 22 602870

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας

Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

Λειτουργός Προγραμματισμού

[email protected]

+357 22 602949

Πρόγραμμα για την Αειφόρο

Αστική Ανάπτυξη URBACT III

Χριστιάνα Σύζηνου

Διοικητικός Λειτουργός A

[email protected]

+357 22 409920

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης

Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020

Φαίδων Ενωτιάδης

Λειτουργός Πολεοδομίας Α’

[email protected]

+357 22 408145

Ιστοσελίδα

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (18 αποτελέσματα)


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία 20 Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3008 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2015

Ο κύριος στόχος των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων είναι να βελτιώσουν την ικανότητα των πόλεων ώστε να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές και πιο συγκεκριμένα να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους  να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3107 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2015

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (modular projects)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3224 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2015

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή για τους άξονες προτεραιότητας 1-3 και τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους. Η πρόσκληση αφορά μόνο σε έργα που αποτελούνται από ενότητες (modular projects)*.   *Με στόχο την μετατροπή ιδεών σε απτές και καινοτόμες λύσεις με διακρατική επίδραση, το ...

Πρώτη (1η) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3402 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος που είναι οι ακόλουθοι: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές Διατήρηση και προστασία ...

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Interreg Balkan- Mediterranean 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3175 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε όλες τις προτεραιότητες και ειδικούς στόχους του Προγράμματος. Οι στόχοι των έργων και των προτεινόμενων δράσεων πρέπει να είναι ξεκάθαροι και να συνάδουν με τις προτεραιότητες του Προγράμματος. Επίσης πρέπει να έχουν επίδραση σε όλη την περιοχή που καλύπτεται από το ...

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3501 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2016

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020, Πρόσκληση υποβολής προτάσεων οριζόντιων έργων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3226 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2016

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή για τους άξονες προτεραιότητας 1-3. Η πρόσκληση αφορά μόνον οριζόντια έργα.   Τα Οριζόντια έργα θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των κύριων αποτελεσμάτων κάθε έργου (modular project) για ένα συγκεκριμένο και κοινό θέμα. Τα Οριζόντια έργα θα συμβάλουν ...

Δημιουργία Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3500 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2016

Η νέα πρόσκληση αφορά στη Δημιουργία Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) , ένα νέο τύπο δικτύωσης που στοχεύει στην υποστήριξη των πόλεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών και σχεδίων δράσης αστικής ανάπτυξης.   Μέσω της λειτουργίας των Δικτύων Υλοποίησης ...

ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3609 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2017

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στο  πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2 & 3 και των αντίστοιχων ειδικών στόχων 2.1, 3.2, 3.3 και 3.4 του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg MED Programme 2014-2020, 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Single Modular and Integrated Projects)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3863 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017

Η πρόσκληση θα περιορίζεται σε διάφορα επίπεδα. 1)  Θα επιτρέπονται μόνο τρία είδη σχεδίων: έργα "Testing" (M2) έργα «Capitalisation» (M3) "Integrated" έργα: "Studying" (Μ1) + "Testing" (Μ2) + "Capitalisation" ...

3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3922 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

Δημιουργία Δικτύων Μεταφοράς Καλών Πρακτικών

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4241 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2018

Ο κύριος στόχος των Δικτύων Μεταφοράς  είναι να βελτιώσει την ικανότητα των πόλεων στη διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και σχεδίων δράσης σε ευρωπαϊκές πόλεις.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα ...

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED_1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνήθη έργα (standard projects)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4226 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2018

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει πολλές κοινές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας των νέων, της κοινωνικής ένταξης, της χειραφέτησης των γυναικών, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος - οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με κοινές λύσεις. ...

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5274 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2018

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

Interreg MED Programme 2014-2020, 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Multi-Modular Projects)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5387 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Η πρόσκληση θα περιορίζεται σε διάφορα επίπεδα. 1)  Θα επιτρέπονται μόνο έργα: "Testing" (M2)+ «Capitalisation» (M3) έργα Δεν θα επιτρέπονται άλλα είδη έργων. Για λεπτομερή εξήγηση σχετικά με την τυπολογία του έργου Interreg MED και την δομή των έργων, μπορείτε ...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων δημιουργίας 23 Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5460 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2019

Κύριος στόχος των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων είναι να βελτιώσει την ικανότητα των πόλεων στη διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και σχεδίων δράσης στις ευρωπαϊκές πόλεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα ...

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα (strategic projects)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5501 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/07/2019

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει πολλές κοινές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας των νέων, της κοινωνικής ένταξης, της χειραφέτησης των γυναικών, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος - οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με κοινές λύσεις. ...

ΤΕΤΑΡΤΗ (4Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5573 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2019

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στο  πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2 & 3 και των αντίστοιχων ειδικών στόχων 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 και 3.4 του Προγράμματος Συνεργασίας. 


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.