ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περίληψη

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).


Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. Έτσι θα στηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA).

 Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας που παρείχετο μέσω του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Οι διάφοροι τύποι χρηματοδότησης που παρέχονταν από τα προηγούμενα προγράμματα έχει συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο και συνεκτικό, ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει να παράσχει χρηματοδότηση για κάθε στάδιο της διαδικασία της καινοτομίας από τη βασική έρευνα στην αφομοίωση από την αγορά.

 

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

Επιστήμη Αριστείας (Προϋπολογισμός: 24.441 εκ. ευρώ);

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)
 • Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ)
 • Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
 • Ερευνητικές υποδομές

 

Βιομηχανική υπεροχή (Προϋπολογισμός: 17.016 εκ. ευρώ);

 • Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
 • Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση, και βιοτεχνολογία
 • Διάστημα
 • Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
 • Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Κοινωνικές Προκλήσεις (Προϋπολογισμός: 29.679 εκ. ευρώ);

 • Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
 • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και πρώτες ύλες
 • Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες – προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

 

Καταμερισμός Προϋπολογισμού:

 

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής: 816 εκ. ευρώ

Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία: 462 εκ ευρώ

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ): 2.711 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ): μη- πυρηνικές άμεσες δράσεις: 1.903 εκ. ευρώ

 

Τέλος, αν συνυπολογιστούν οι άμεσες και έμμεσες δράσεις της ΕΥΡΑΤΟΜ σχετικά με την πυρηνική έρευνα σχάσης και σύνταξης (2.373 εκ. ευρώ), τότε το σύνολο της ΕΥΡΑΤΟΜ και του Προγράμματος Ορίζοντας ανέρχεται σε 79.401 εκ. ευρώ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€77,030,000,000 (77.03 δις)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Βιομηχανία
 • Διάστημα
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205050
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (40 αποτελέσματα)


INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2564 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014

Πρόσκληση για μια καινοτόμο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιο-οικονομία: Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι συμπληρωματικές εκείνων που αναλαμβάνονται από τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, και έχουν ως στόχο την πλευρά της προσφοράς της αλυσίδας αξίας της ...

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2508 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2014

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει διάφορους τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος.

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2517 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει τρεις τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος: (α) Διεθνής συνεργασία στον τομέα της αεροναυτικής , (β) Μεταφορές κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις και (γ)Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας της ευρωπαϊκής ...

INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2561 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Πρόσκληση για μια καινοτόμο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιο-οικονομία: Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι συμπληρωματικές εκείνων που αναλαμβάνονται από τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, και έχουν ως στόχο την πλευρά της προσφοράς της αλυσίδας αξίας της ...

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2563 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει τρεις τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος: (α) Οδικές συγκοινωνίες, (β) Υποδομή και (γ) Κοινωνοικοοικονομική έρευνα και έρευνα συμπεριφοράς και πρωτοπόρες δραστηριότητες για τη χάραξη πολιτικής.

DISASTER-RESILIENCE: SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING ADAPTING TO CLIMATE CHANGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2532 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να μειώσει την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και υλικές ζημιές από φυσικές ή τεχνητές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων καιρικών φαινομένων, εγκλημάτων και τρομοκρατικών απειλών.

EURATOM FISSION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2524 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2014

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το παρόν Πρόγραμμα εργασίας έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) το οποίο συμπληρώνει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Οι ...

CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2495 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2014

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης της κοινωνίας στην επιστήμη και την καινοτομία.

INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2572 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015

Πρόσκληση για μια καινοτόμο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιο-οικονομία: Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι συμπληρωματικές εκείνων που αναλαμβάνονται από τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, και έχουν ως στόχο την πλευρά της προσφοράς της αλυσίδας αξίας της βιομάζας ...

GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2523 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Οι δράσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά, οικολογικά καινοτόμων λύσεων και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από τις δημόσιες αρχές στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων. Θα βοηθήσουν επίσης στην ώθηση προς μια νέα ...

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2534 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2015

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει διάφορους τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος.

INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2566 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) ISIB-02-2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services and knowledge ...

DISASTER-RESILIENCE: SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING ADAPTING TO CLIMATE CHANGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2579 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να μειώσει την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και υλικές καταστροφές από φυσικές ή τεχνητές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων καιρικών φαινομένων, εγκλημάτων και τρομοκρατικών απειλών.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2574 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2015

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...

CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2497 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2015

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης της κοινωνίας στην επιστήμη και την καινοτομία.

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2530 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς : (α) Διευκόλυνση της αγοράς καινοτόμων λύσεων υποδομής των μεταφορών (β) Ασφαλής και αυτοματοποιημένη σύνδεση στον τομέα των οδικών μεταφορών (γ) Επίδειξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων για ...

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3343 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2016

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3585 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2018 / MG-1-4-2016-2017: Breakthrough innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3766 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν εκμεταλλεύσιμες πρωτοποριακές τεχνολογίες και έννοιες που δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ή που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε συνδυασμό με την πολιτική αεροπορία για το μεσοπρόθεσμο μέλλον.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2020 / MG-1.3-2017: Maintaining industrial leadership in aeronautics

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3784 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλουν στη διατήρηση της ηγεσίας της αεροναυτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας των νέων καινοτόμων εργαλείων, διαδικασιών σχεδιασμού, των υλικών, της κατασκευής και της εξυπηρέτησης.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2021 / MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3789 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Οι πλωτές μεταφορές εξακολουθούν να έχουν τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τη μείωση της χρήσης ενέργειας και τον έλεγχο εκπομπών τους, ειδικότερα όσον αφορά τα υπάρχοντα πλοία. Προκλήσεις της πρόσκλησης είναι να υπερασπιστεί το προβάδισμα στις παγκόσμιες αγορές και να εισαχθούν αλλαγές όσο αφορά ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2022 / MG-2.4-2017: Complex and value-added specialised vessels

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3795 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η πρόκληση της πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτερες σχεδιαστικές ιδέες και οι αρχές κατασκευής και παραγωγής για περίπλοκα μικρά σκάφη, καθώς και για τυποποιημένα πλοία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορευσιμότητα και τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (ιδιαίτερα ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2023 / MG-3.2-2017: Protection of all road users in crashes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3800 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η συνεχιζόμενη εισαγωγή συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα ατυχήματα. Η πρόκληση της πρότασης είναι να αναπτυχθούν πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας και να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να παρέχουν καλύτερη προστασία για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Τα ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2024 / MG-4.1-2017: Increasing the take up and scale-up of innovative solutions to achieve sustainable mobility in urban areas

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3803 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η συγκεκριμένη πρόκληση είναι να αυξηθεί η αφομοίωση των καινοτόμων λύσεων με τη μεταφορά τους σε νέα περιβάλλοντα μέσω της μελέτης και της σύγκρισης των επιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα κοινωνικά ζητήματα και τις επιπτώσεις τους. Ανάλογα με την περίπτωση, οι πιθανές διαφορές ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2025 / MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3804 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και τη δοκιμή επιχειρηματικών μοντέλων για την τοπική παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τα ηλεκτρικά οχήματα, με σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω υιοθέτηση ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2027 / MG-5-2-2017: Innovative ICT solutions for future logistics operations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3805 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η παροχή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας για μελλοντικές πράξεις εφοδιασμού με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες στον τομέα των ηλεκτρονικών-εμπορευματικών μεταφορών και του έργου κάτω από το Φόρουμ της Ψηφιακής Μεταφοράς.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2028 / MG-5-4-2017: Potential of the Physical Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3806 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η κύρια πρόκληση του θέματος είναι η διαμόρφωση μελλοντικής σωματικής τοπολογίας του διαδικτυακού δικτύου και η αξιολόγηση των ωφελημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε σχέση με το ανθρακικό αποτύπωμα, τον χρόνο διεκπεραίωσης και την μείωση του κόστους.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2030 / MG-7-1-2017: Resilience to extreme (natural and man-made) events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3807 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη ανάλυσης κινδύνου και η δημιουργία μέτρων προσαρμογής και στρατηγικών που θα επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των φυσικών και ανθρωπογενών ακραίων γεγονότων έτσι ώστε να διασφαλίζετε η απρόσκοπτη λειτουργία των μεταφορών, η προστασία των χρηστών του δικτύου ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2031 / MG-7-2-2017: Optimisation of transport infrastructure including terminals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3808 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2033 / MG-7-3-2017: The Port of the future

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3809 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος είναι η διεξαγωγή έρευνας όσο αφορά νέες ιδέες για λιμάνια με νέα μοντέλα διαχείρισης και καινοτόμο μηχανικό/κατασκευαστικό/τεχνολογικό σχεδιασμό, για περισσότερη ικανοποίηση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. 

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2017 / MG-1-2-2017: Reducing aviation noise

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3718 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Οι δράσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν 24/7, συμπεριλαμβανομένων νέων μεθόδων για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των επιπτώσεων του θορύβου της αεροπορίας. Οι προτάσεις θα πρέπει ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2019 / MG-1-5-2016-2017: Identification of gaps, barriers and needs in the aviation research

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3719 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του Flightpath 2050, είναι απαραίτητη η  τακτική αξιολόγηση της προόδου, των ελλείψεων και των εμπόδιων που αντιμετωπίζονται, ενώ η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ευρωπαίων ενδιαφερομένων φορέων είναι επίσης αναγκαία. Κάτω από αυτή την δράση, ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2026 / MG-4.3-2017: Innovative approaches for integrating urban nodes in the TEN-T core network corridors

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3721 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Η αποδοτική και αποτελεσματική ενσωμάτωση αστικών κόμβων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών απαιτεί περαιτέρω έρευνα και καινοτομία, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι σχετικές συστάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις αστικές περιοχές. Στόχος της πρόσκλησης θα είναι η σύσταση ένα ή δύο δικτύων ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2029 / MG-5-4-2017: Potential of the Physical Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3722 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Ο στόχος είναι η επανεξέταση του τρόπου με το οποίο σχεδιάζουμε, εγγράφουμε και εκτελούμε τις ροές εμπορευμάτων, με στόχο την δημιουργία ενός νέου συστήματος που θα μπορεί να παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αξιόπιστες πληροφορίες και θα επιτρέπει την εκμετάλλευση του πλήρους δυναμικού της ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2032 / MG-7-3-2017: The Port of the future

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3724 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2034 / MG-8-2-2017: Big data in Transport: Research opportunities, challenges and limitations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3725 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Ο στόχος της πρότασης θα πρέπει να αφορά την διερεύνηση των επιπτώσεων που απορρέουν από την χρήση μεγάλων δεδομένων στον τομέα των μεταφορών.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2035 / MG-8-4-2017: Improving accessibility, inclusive mobility and equity: new tools and business models for public transport in prioritised areas

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3726 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Η κύρια πρόκληση είναι η διερεύνηση του κατά πόσον οργανωτικές, τεχνολογικές και των κοινωνικές καινοτομίες στις μεταφορές μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της κινητικότητας και κεφαλαίων σε τομείς προτεραιότητας, μέσω της καλύτερης ανταπόκρισης σε ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2036 / MG-8-5-2017: Shifting paradigms: Exploring the dynamics of individual preferences, behaviours and lifestyles influencing travel and mobility choices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3727 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μεταφορές μπορεί να εισέρχονται σε μια περίοδο αλλαγών που οφείλονται τόσο στην εισαγωγή των νέων επαναστατικών τεχνολογιών, αλλά και στις αλλαγές των ατομικών προτιμήσεων, των συμπεριφορών, του τρόπο ζωής και την ανάδειξη της κοινωνικής καινοτομίας, επηρεάζοντας έτσι τα ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2037 / MG-8-7-2017: Future research needs and priorities in the area of transport

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3729 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Υπάρχει ανάγκη για ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις μεταφορές έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις που έχουν προκύψει από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις μαζικές τάσεις και τις νέες πολιτικές, που αναμένεται να μεταβάλουν σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας ...

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3344 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.