ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περίληψη

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).


Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. Έτσι θα στηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA).

 Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας που παρείχετο μέσω του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Οι διάφοροι τύποι χρηματοδότησης που παρέχονταν από τα προηγούμενα προγράμματα έχει συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο και συνεκτικό, ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει να παράσχει χρηματοδότηση για κάθε στάδιο της διαδικασία της καινοτομίας από τη βασική έρευνα στην αφομοίωση από την αγορά.

 

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

Επιστήμη Αριστείας (Προϋπολογισμός: 24.441 εκ. ευρώ);

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)
 • Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ)
 • Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
 • Ερευνητικές υποδομές

 

Βιομηχανική υπεροχή (Προϋπολογισμός: 17.016 εκ. ευρώ);

 • Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
 • Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση, και βιοτεχνολογία
 • Διάστημα
 • Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
 • Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Κοινωνικές Προκλήσεις (Προϋπολογισμός: 29.679 εκ. ευρώ);

 • Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
 • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και πρώτες ύλες
 • Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες – προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

 

Καταμερισμός Προϋπολογισμού:

 

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής: 816 εκ. ευρώ

Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία: 462 εκ ευρώ

Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ): 2.711 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ): μη- πυρηνικές άμεσες δράσεις: 1.903 εκ. ευρώ

 

Τέλος, αν συνυπολογιστούν οι άμεσες και έμμεσες δράσεις της ΕΥΡΑΤΟΜ σχετικά με την πυρηνική έρευνα σχάσης και σύνταξης (2.373 εκ. ευρώ), τότε το σύνολο της ΕΥΡΑΤΟΜ και του Προγράμματος Ορίζοντας ανέρχεται σε 79.401 εκ. ευρώ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€77,030,000,000 (77.03 δις)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Βιομηχανία
 • Διάστημα
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205050
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (25 αποτελέσματα)


OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2439 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη): EURO-1-2014: Resilient and sustainable economic and monetary union in Europe EURO-4-2014: ...

EUROPE AS A GLOBAL ACTOR

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2526 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων και της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Για να επιτευχθεί αυτό, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις είναι απαραίτητες: - Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ...

AWARENESS-RAISING AND CAPACITY-BUILDING FOR BUSINESS ANGELS AND OTHER EARLY-STAGE INVESTORS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3369 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2016

Οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη α) τα επενδυτικά τοπία σε πρώιμο στάδιο , τους παίκτες και τη δυναμική στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που συνδέονται με τον Ορίζοντα 2020 , β ) την διαθεσιμότητα εμπειρογνωμοσύνης επιχειρηματικών αγγέλων  χρηματοδότησης και γ ) την αυξημένη ζήτηση ...

CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3330 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2016

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να επικεντρώνονται στη συνδημιουργία για την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη : τη συμμετοχή των πολιτών , των χρηστών , των πανεπιστημίων, των κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων αρχών , των επιχειρήσεων , ...

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3318 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2016

Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μία από τις ακόλουθες υποδομές ζωτικής σημασίας : Συστήματα νερού, Ενεργειακή Υποδομή (υποδομές και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας) , ΥποδομέςΜεταφορών και μεταφορικά μέσα , υποδομές επικοινωνίας , Υπηρεσίες Υγείας , Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3359 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τις προτάσεις στον τομέα της κυκλικής οικονομίας .

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / FOF-06-2017: New product functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3740 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Η ουσιαστική έρευνα είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων με στόχο την παραγωγή λειτουργικών επιφανειών υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της επιφανειακής τροποποίησης του υποστρώματος. Η πρόταση θα πρέπει να απευθύνεται στις μεθόδους τροποποίησης επιφάνειας, οι οποίες δεν ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / FOF-07-2017: Integration of unconventional technologies for multi-material processing into manufacturing systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3741 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Η πρόταση θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα ή και  περισσότερα από τις ακόλουθες μη συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής (πίδακας νερού, υπέρηχοι και μικροκύματα, συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων και/ή ηλεκτροκατεργασία εκκένωσης, λέιζερ και φωτοπολυμερισμό) για τη δημιουργία νέων συστημάτων παραγωγής ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / FOF-08-2017: In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3742 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια επίπεδη στρατηγική συστημάτων για την ενσωμάτωση μετρήσεων και ελέγχου καθ 'όλη τη γραμμή παραγωγής για τις πολύ μικρές - / (νανο-) παραγωγές με στόχο την  δυνατότητα παραγωγής υψηλού όγκου.

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / FOF-09-2017: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3743 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Ο στόχος είναι ο σχεδιασμός βέλτιστων λύσεων συντήρησης σε συστήματα παραγωγής με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας ζωής σε μέγιστη απόδοση και τη μείωση του κόστους με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συντήρησης σε κατάλληλο χρόνο πριν συμβεί δυσλειτουργία, ελαχιστοποιώντας έτσι τον βαθμό της ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / FOF-10-2017: New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customised products

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3744 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Οι προτάσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν επιδείξεις περιπτώσεων με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων δομοστοιχείωσης, αναδιάρθρωσης και επαναχρησιμοποίησης των εξατομικευμένων καταναλωτικών/εξατομικευμένων προϊόντων διαχείρισης του κύκλου ζωής. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / FOF-12-2017: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3745 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Η πρόταση απευθύνεται στην  προώθηση της λειτουργίας τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών επόμενης γενιάς στον τομέα της παραγωγής. Η εστίαση θα είναι στις αναδυόμενες αυτές καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν, να ολοκληρωθούν, να δοκιμαστούν και να ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3746 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Οι προτάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην τεχνολογική βελτίωση διαχείρισης υλικών και ενεργειακής απόδοσης κατά την διεξαγωγή της παραγωγής. Θα πρέπει επίσης να προσδιοριστούν τα βασικά σημεία συμφόρησης και οι τομείς που παρέχουν ευκαιρίες για βελτίωση της αποδοτικότητας με στόχο την αύξηση ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3747 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Οι προτάσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν καινοτόμες χημικές (π.χ. καταλυτικές) διαδικασίες για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας χημικών ουσιών από εκπομπές CO2 (και CO) και θα πρέπει να αποδεικνύουν την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα σε σχετικά βιομηχανικά περιβάλλοντα μέσω της επίδειξης του ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-09-2017: Pilot lines based on more flexible and down-scaled high performance processing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3748 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Οι προτάσεις αναμένεται να εντοπίσουν και να επιδείξουν καινοτόμες, συμπαγές, υψηλής παραγωγής απόδοσης γραμμές για υφιστάμενα και νέα προϊόντα με σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό και επενδυτικό κόστος (σε σύγκριση με ανάλογα υφιστάμενα προϊόντα). O στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3749 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Οι προτάσεις θα πρέπει να αναπτύξουν νέες ηλεκτροχημικές μεθόδους για βιομηχανική επεξεργασία και θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την οικονομική και βιομηχανική σκοπιμότητα των νέων τεχνολογιών. Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα για ενσωμάτωση σε υπάρχουσες ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-11-2017: Support for the enhancement of the impact of SPIRE PPP projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3750 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους και τα θέματα που αντιμετωπίζονται, όσο επίσης και η διασύνδεση τους με τις υπάρχουσες δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας, είναι αποτελεσματικοί τρόποι για την τόνωση της αφομοίωσης των αποτελεσμάτων του έργου και ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-12-2017: Assessment of standardisation needs and ways to overcome regulatory bottlenecks in the process industry

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3753 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Ο στόχος των προτάσεων είναι να εντοπιστούν και να προταθούν λύσεις κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, που απαιτούνται για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της Ευρώπης όσο αφορά την ανταγωνιστικότητα, την οικολογία και την απασχόληση.

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-13-2017: Potential of Industrial Symbiosis in Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3755 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Η πρόταση θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένες οδούς για διευκόλυνση και συντονισμό της εφαρμογής των νέων πρωτοβουλιών για τη βιομηχανική συμβίωση. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται αξιολόγηση των μηχανισμών που στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων για τη βιομηχανία και την ευθυγράμμισή τους ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / SPIRE-13-2017: Potential of Industrial Symbiosis in Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3757 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Η πρόταση θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένες οδούς για διευκόλυνση και συντονισμό της εφαρμογής των νέων πρωτοβουλιών για τη βιομηχανική συμβίωση. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται αξιολόγηση των μηχανισμών που στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων για τη βιομηχανία και την ευθυγράμμισή τους ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3792 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να αποδείξει την οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα της μεθόδου κυκλικής οικονομίας. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα ζητήματα: α) Σχεδιασμός για την κυκλική αξία και τις αλυσίδες εφοδιασμού (2016) β) Συστηματική υπηρεσίες για την κυκλική ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3799 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να αποδείξει την οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα της μεθόδου κυκλικής οικονομίας. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα ζητήματα: α) Απόδειξη της δυνατότητας για αποτελεσματική είσπραξη των θρεπτικών συστατικών από το νερό (2016) β) Ζητήματα ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy (2nd stage Deadline)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3801 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να αποδείξει την οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα της μεθόδου κυκλικής οικονομίας. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα ζητήματα: α) Απόδειξη της δυνατότητας για αποτελεσματική είσπραξη των θρεπτικών συστατικών από το νερό (2016) β) Ζητήματα ...

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY / CIRC-01-2016-2017: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects (2nd stage deadline)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3796 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να αποδείξει την οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα της μεθόδου κυκλικής οικονομίας. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα ζητήματα: α) Σχεδιασμός για την κυκλική αξία και τις αλυσίδες εφοδιασμού (2016) β) Συστηματική υπηρεσίες για την κυκλική ...

Improving access by innovative SMEs to alternative forms of finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4047 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Ο κύριος σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως ο δανεισμός από ομοτίμους, το χρέος επιχειρηματικών κεφαλαίων και τα μετατρέψιμα δάνεια, η χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων που παρέχεται από crowdfunding ή επιχειρηματικούς αγγέλους, ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.