ΑΝΟΙΚΤH

Σχέδιο κινήτρων για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο κινήτρων για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε εταιρείες κρουζιέρων, οι οποίες αποφασίζουν να συμπεριλάβουν λιμάνι/λιμάνια της Κύπρου στο πρόγραμμα τους σαν «λιμάνι σταθμό/port of call».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στόχοι του Σχεδίου είναι:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κύπρο.
 • Αύξηση της συμπερίληψης της Κύπρου στα προγράμματα εταιρειών κρουαζιέρων (port of calls για την Κύπρο).
 • Βελτίωση της εικόνας της Κύπρου στους τουρίστες κρουαζιέρας.
 • Βελτίωση της προσφερόμενης εμπειρίας στους τουρίστες κρουαζιέρας στην Κύπρο.
 • Ενθάρρυνση της αύξησης του αριθμού επιβατών που αποβιβάζονται από τα κρουαζιερόπλοια που έχουν ως σταθμό/port of call και την Κύπρο.
 • Αύξηση του χειμερινού τουρισμού (Νοέμβριος-Απρίλιος) και στήριξη του τουρισμού κρουαζιέρας γενικότερα για το τρέχον έτος.

Επιλέξιμες δαπάνες για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου θεωρούνται:

 1. Έξοδα φιλοξενίας που αφορούν σε καλωσόρισμα/δρώμενο από μουσικό (με ή χωρίς φωνή) ή χορευτικό ή μουσικοχορευτικό σχήμα ή θίασο/ηθοποιούς (από την Κύπρο οπωσδήποτε) στα Λιμάνια της Κύπρου.
 2. Έξοδα φιλοξενίας που αφορούν σε διοργάνωση κυπριακού κοκτέιλ (π.χ. κυπριακό πρόγευμα – www.cyprusbreakfast.eu), συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων επισιτιστικών υπηρεσιών/ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, στα Λιμάνια της Κύπρου.
 3. Έξοδα ενοικίασης λεωφορείων (shuttle buses προσβάσιμα και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες/αναπηρίες) που να κατευθύνονται προς την πόλη και άλλα πλησίον του κάθε Λιμανιού σημεία (δεν θα πραγματοποιούν εκδρομές).

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου έξοδα φιλοξενίας θεωρούνται:

 • Κόστος ενός μουσικού ή/και χορευτικού ή μουσικοχορευτικού σχήματος ή θιάσου/ηθοποιών από την Κύπρο ή/και
 • Κόστος ενός κοκτέιλ, συμπεριλαμβανομένων των επισιτιστικών υπηρεσιών/ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, στους χώρους του κάθε Λιμανιού ή/και
 • Κόστος Λεωφορείων (shuttle buses) που χρησιμοποιήθηκαν.

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Μη διαθέσιμη πληροφορία στο παρόν στάδιο

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Βάσει μαθηματικής φόρμουλας με ανώτατο ποσό €10,000.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς

Σημείωση: Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κρουαζιέρων) ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους στην Κύπρο. 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/09/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2021

Σημείωση: To Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να εξετάζει αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία, νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και κριθεί ότι οι εν λόγω αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του Σχεδίου.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού
κα Μαρίνα Μυλωνά
Τουριστικός Λειτουργός
Τηλ.: 22691264
Email: [email protected]
Φαξ: 22691313

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/97CEC794B40217D8C22585A6003666EC?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.