ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)»

Κωδικός Αναγνώρισης

P2P/PRIMA/0220

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού και γεωργικών τροφίμων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:

Λήξη 1ου σταδίου - 20 Μαϊου 2020

Λήξη 2ου σταδίου - 23 Σεπτεμβρίου 2020

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά προτάσεις που θα υποβληθούν στο Call: Section 2 του Προγράμματος Εργασίας PRIMA και συγκεκριμένα τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1 Thematic Area 1-Water management:
Topic 2.1.1 (RIA) Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of smallscale farms

2 Thematic Area 2-Farming systems:
Topic 2.2.1 (RIA) Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience.

3 Thematic Area 3-Agrofood chain:
Topic 2.3.1 (RIA) New optimization models of the agro food supply chain system to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers

Τα προτεινόμενα έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης υλοποιούνται από Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας. Το κάθε μέλος του Δικτύου Συνεργασίας χρηματοδοτείται από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό της χώρας/περιφέρειάς του, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς/περιφερειακούς κανονισμούς και διαδικασίες συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα PRIMA εφαρμόζει τις δικές του διαδικασίες και κανονισμούς για υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων και επιλογή των έργων, οι οποίοι περιγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (PRIMA Call Text and Supporting Information – Call Section 2) καθώς και στο PRIMA 2020 - Guidelines for Applicants - Section 2, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δικτύου (http://prima-med.org/).

Για τις κυπριακές συμμετοχές σε Διεθνικές Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και επιπρόσθετα των κανονισμών που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις:

Το ΙδΕΚ θα υποστηρίξει δραστηριότητες σε όλα τα Θεματικά Πεδία που καθορίζονται στη Διεθνική Πρόσκληση.

Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι 36 μήνες .

Σημειώνεται ότι για τις Προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση, ο/η Συντονιστής/τρια του Κυπριακού Δικτύου θα κληθεί, στο στάδιο ετοιμασίας συμβολαίου, να καταχωρήσει στην Πύλη IRIS στοιχεία και συμπληρωμένα έντυπα που αφορούν στην περιγραφή του ρόλου και των δραστηριοτήτων του Κυπριακού Δικτύου στην υλοποίηση του Έργου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ανάλογα με την κατηγορία του φορέα, σύμφωνα με την Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2016-2020  

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/02/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

23/09/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

 Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
www.research.org.cy
 
https://iris.research.org.cy/#/calls
 
Γιώργος Προκοπίου
Τηλέφωνο: +35722205068
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]   
Τηλεομοιότυπο: +35722205001

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.