ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων Οργάνωσης και Ασφάλειας παραλιών με έμφαση στη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες (2019-2020)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων Οργάνωσης και Ασφάλειας παραλιών με έμφαση στη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες (2019-2020)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο απευθύνεται στις Τοπικές Αρχές που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την διαχείριση των παραλιών,  παρέχοντας επιχορηγήσεις ύψους μέχρι 70% και με ανώτατο όριο τις €15.000 ανά τοπική αρχή, για έργα Οργάνωσης και Ασφάλειας παραλιών περιλαμβανομένων: ναυαγοσωστικών πύργων, κάδων καθαριότητας/ανακύκλωσης, έργων και εξοπλισμού προσβασιμότητας στην παραλία και στη θάλασσα για άτομα με αναπηρίες.  

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

To Σχέδιο Επιχορήγησης του Υφυπουργείου Τουρισμού για ενθάρρυνση έργων Οργάνωσης και Ασφάλειας Παραλιών με έμφαση στην βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες, χειρίζεται το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του Υφυπουργείου. Στα πλαίσια του Σχεδίου γίνονται δεχτά αιτήματα από Τοπικές Αρχές που είναι οι καθ’ύλην αρμόδιες για την διαχείριση των παραλιών.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Έργων και Δαπανών

Κατηγορία Α - Ενίσχυση της οργάνωσης και της ασφάλειας των παραλιών με τον απαραίτητο εξοπλισμό:

Ναυαγοσωστικοί πύργοι τα σχέδια των οποίων τυγχάνουν της έγκρισης του Υφυπουργείου Τουρισμού, Κάδοι καθαριότητας / ανακύκλωσης .

Κατηγορία Β - Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ατόμων με αναπηρίες που αφορούν  κινητικές δυσκολίες και Δημιουργία υποδομών για άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρίες:

Περιλαμβάνονται: Ξύλινες Ράμπες / Διάδρομοι των οποίων οι  προδιαγραφές / σχέδια τυγχάνουν έγκρισης του Υφυπουργείου Τουρισμού, Αμφίβια τροχοκαθίσματα, Συστήματα αυτόνομης θαλάσσιας πρόσβασης Seatrac, Στέγαστρα για τροχοκαθίσματα, Κρεβατάκια με ειδική σήμανση για άτομα με αναπηρίες, Κουπαστές σε προσβάσεις στην παραλία. Πινακίδες για άτομα με περιορισμένη όραση (σε γραφή Braille), Σύστημα Audioplage για άτομα με περιορισμένη όραση, Προσθήκες σε υφιστάμενους χώρους υγιεινής για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες.

Χορηγούμενες Ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις του παρόντος Σχεδίου χορηγούνται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2019 και το 2020. Το διαθέσιμο κονδύλι για το Σχέδιο είναι €40.000 για το 2019 και €40.000 για το 2020.

Η ένταση της επιχορήγησης καθορίζεται μέχρι 70% της καθαρής προβλεπόμενης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)  για κάθε επιλέξιμο αντικείμενο έργο υποδομής και με ανώτατο ποσό €15.000 ανά Τοπική Αρχή.

To Σχέδιο διέπεται από όρους. Τα  έργα που θα επιχορηγηθούν εντός του 2019 πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 6/12/2019, ενώ τα έργα που θα επιχορηγηθούν εντός του 2020 μέχρι τις 4/12/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες περιλαμβανομένων των όρων του Σχεδίου και του εντύπου αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?openform

Υποβολές αιτήσεων για έργα που αφορούν το 2020 θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 28/2/2020. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€80.000 (€40.000 για το 2019 και €40.000 για το 2020).

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχρι 70% της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ). 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Τουρισμός
  • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/10/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/02/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

 Υφυπουργείο Τουρισμού – Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Κα. Ροδούλα Αντωνίου, τηλ. 22 691 262, email: [email protected]

Κος. Βάκης Λοϊζίδης, τηλ. 22 691 131, email: [email protected]

Κα. Ανθή Χαραλάμπους, τηλ. 22 691 293, email:  [email protected]

Λειτουργοί Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας Υφυπουργείου Τουρισμού

 

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?openform
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.