ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα (strategic projects)


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Περιγραφή Προγράμματος

Από τα €784 εκ. που θα παραχωρηθούν για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, ποσό €32,7 εκ. κατανέμεται στον Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα (strategic projects)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει πολλές κοινές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας των νέων, της κοινωνικής ένταξης, της χειραφέτησης των γυναικών, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος - οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με κοινές λύσεις.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας, το πρόγραμμα ENI CBC Med υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία ως συμβολή στην δίκαιη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη.

Βάσει του στόχου αυτού, το πρόγραμμα προκήρυξε την δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά σε στρατηγικά έργα (strategic projects). Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε εταιρικές σχέσεις που περιλαμβάνουν οργανισμούς και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου και περιορίζεται σε  μόνο 7 προτεραιότητες του Προγράμματος.

Βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα έργα αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική ένταξη καθώς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Η συνεισφορά της ΕΕ στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 68,5 εκατ. Ευρώ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 68,5 εκατ. Ευρώ. Οι επιχορηγήσεις καλύπτουν έως το 90% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών των έργων, ενώ το υπόλοιπο (τουλάχιστον το 10%) πρέπει να παρέχεται από τον δικαιούχο και τους εταίρους του ως συγχρηματοδότηση σε επίπεδο έργου. Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ κυμαίνονται μεταξύ 2,5 εκατ. Ευρώ και 3,5  εκατ. Ευρώ ανά έργο.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Νέοι
 • Διεθνείς Οργανισμοί

Για να συμμετάσχουν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι οργανισμοί θα πρέπει να  είναι νομικά πρόσωπα , να  είναι εγκατεστημένοι στις επιλέξιμες περιφέρειες των συμμετεχουσών χωρών και να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία παρατίθενται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες (Guidelines for Applicants). Ο πλήρης κατάλογος των επιλέξιμων οργανισμών μπορεί να βρεθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες στη διεύθυνση:

http://enicbcmed.eu/sites/default/files/Strategic%20call/EN/1.%20Key%20documents/2.%20Guidelines%20for%20Applicants_strategic%20projects.pdf

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/03/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/07/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Λίτσα Κάστανου
Ανώτερη Λειτουργός Προγραμματισμού
Email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 602890

Κωνσταντία Κωνσταντίνου
Λειτουργός Προγραμματισμού
Email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 602949
Ιστοσελίδα: http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis

Σημείο Επαφής EE

JOINT MANAGING AUTHORITY

Regione Autonoma della Sardegna
Via Bacaredda, 184
09127 Cagliari - Italy
Tel: +39 070 606 7504
Fax: +39 070 400 359
[email protected]

 

BRANCH OFFICES


• Branch office for the Western Mediterranean – Valencia
Generalitat Valenciana
C/Caballeros, 9
46001 Valencia - Spain
[email protected]


•  Branch office for the Eastern Mediterranean - Aqaba
Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)
P.O. Box 2565
Aqaba 77110 - Jordan
Tel: +962 3 2091000 (Ext 3439/3440)
Fax. +962 3 2091079
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects/submit-a-project-proposal

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner Links: http://enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects/project-ideas-and-partner-search
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.