ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (2019)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όνομα Υποπρογράμματος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εθνικά σχέδια/προγράμματα που προκηρύσσονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (2019)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σύμφωνα με το Σχέδιο, χρηματοδοτούνται οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του Σ.Π.Δ., και οι υπηρεσίες επαλήθευσης του συστήματος και επικύρωσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης. Ένας οργανισμός/επιχείρηση, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τη χορηγία αφού έχει προβεί στην εγκατάσταση και επαλήθευση του συστήματος από τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο επαληθευτή και την καταχώρηση του στο μητρώο EMAS από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που θα υποβάλουν αίτηση μπορούν να συνεργαστούν με εξωτερικό συνεργάτη / εμπειρογνώμονα για την προετοιμασία και την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS ή να αναλάβουν την προετοιμασία με δικό τους προσωπικό. Στην τελευταία περίπτωση, οι δαπάνες αμοιβής του προσωπικού της επιχείρησης είναι μη επιλέξιμες.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση, τον Οδηγό του Σχεδίου για το 2019 και το έντυπο υποβολής αίτησης πατώντας τους συνδέσμους πιο κάτω:

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ανάλογα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και 70% για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσοστό χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS, με μέγιστο ποσό τα €500.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/03/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/11/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος,Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
κα Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22 866246
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): [email protected]
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 774945

Ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page41_gr/page41_gr?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.