ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)»

Κωδικός Αναγνώρισης

P2P/PRMA/1218

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού γεωργικών τροφίμων προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά μόνο προτάσεις που θα υποβληθούν στο Section 2 του Προγράμματος PRIMA. 

To Section 2 του Προγράμματος PRIMA θα χρηματοδοτήσει ερευνητικά έργα συνεργασίας στοχεύοντας στην προώθηση πολιτικών και ανάδειξης απτών αποτελεσμάτων προς ενίσχυση της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που εξετάζεται.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Section 2 του Προγράμματος PRIMA περιλαμβάνει δυο στάδια υποβολής προτάσεων.
Μέχρι την καταληκτική του πρώτου σταδίου θα πρέπει να υποβληθεί η προκαταρκτική πρόταση (μέχρι 10 σελίδες) ενώ οι συμμετέχοντες που θα επιτύχουν στο 1ο στάδιο θα κληθούν να υποβάλουν πλήρη πρόταση (μέχρι 50 σελίδες) στο 2ο στάδιο. 

Τα προτεινόμενα θεματικά πεδία της πρόσκλησης εντάσσονται στις τρεις θεματικές περιοχές της Διαχείρισης Νερού, Γεωργικών Συστημάτων και Αγρο-Διατροφικής Αλυσίδας τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της διεθνικής πρόσκλησης η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του PRIMA ( http://prima-med.org/ ) και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS.

Οι προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, space data και σχετικές τεχνολογίες.
Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τους εθνικούς κανονισμούς των φορέων χρηματοδότησης, οι δράσεις καινοτομίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ιδιωτικό τομέα στο δίκτυο συνεργασίας του έργου και ιδιαίτερα τις σχετικές ΜΜΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€400.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0%
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Δεδομένου ότι τα έργα που επιλέγονται στο Section 2 χρηματοδοτούνται απευθείας από τους εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης, θα υπόκεινται στους αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς για το section 2, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον οδηγό για υποβολή στην ιστοσελίδα του PRIMA (http://prima-med.org/ ).

Μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο


€ 175.000 για το Κυπριακό Δίκτυο
ή
€ 200.000 για το Κυπριακό Δίκτυο, σε περίπτωση που ένας Κυπριακός Φορέας είναι ο Συντονιστής του Διεθνικού Δικτύου.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Όλοι οι γενικοί κανόνες και διαδικασίες για τη συμμετοχή των οργανισμών και των ατόμων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και οι δαπάνες, καθώς και οι ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα RESTART 2016-2020, περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη RESTART 2016-2020, που είναι το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντική πηγή πληροφόρησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το RESTART 2016-2020 είναι αναρτημένο στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/12/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/07/2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:

Λήξη 1ου σταδίου - 21 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη 2ου σταδίου - 04  Ιουλίου 2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

www.research.org.cy

Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη


Τηλ.:+357 22205041

Email: [email protected] 

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλ.: +357 22205000
Email: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk 

[email protected]   

Fax: +357 22205001

 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.