ΚΛΕΙΣΤH

Nuclear Fission and Radiation Protection Research


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΕΥΡΑΤΟΜ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Ευρατόμ είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας σχετικά με την πυρηνική έρευνα και κατάρτιση.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Nuclear Fission and Radiation Protection Research

Κωδικός Αναγνώρισης

NFRP-2019-2020

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης Euratom 2019-2020. Τα θέματα της πρόσκλησης οργανώνονται σε έξι ενότητες:


Α. Πυρηνική ασφάλεια
Β. Αποξήλωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος
Γ. Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων
Δ. Εκπαίδευση και κατάρτιση
E. Ακτινοπροστασία και ιατρικές εφαρμογές
ΣΤ. Υποδομή έρευνας

 

Όπου ενδείκνυται, οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, τα κοινωνικοοικονομικά θέματα και η διεθνική πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές αντιμετωπίζονται σε κάθε τμήμα.
Σε όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€133.900.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/05/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/09/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.