ΑΝΟΙΚΤH

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens programme – actions grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens programme – actions grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA-51/2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα και στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια, καθώς και με όλους τους θεσμικούς συνομιλητές, και περιλαμβάνει ιδίως: δραστηριότητες ανάπτυξης θεμάτων ημερήσιας διάταξης, υποστήριξη κατά τη φάση προετοιμασίας και διαπραγμάτευση των προτάσεων πολιτικής, παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τις σχετικές υλοποιούμενες πρωτοβουλίες. Προς τούτο, τα εν λόγω έργα θα καλούν τους πολίτες σε από κοινού δράση ή συζήτηση σχετικά με τα πολυετή θέματα προτεραιότητας του προγράμματος σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει προγράμματα που υλοποιούνται από διακρατικές συνεργασίες για την προώθηση ευκαιριών για την επίδειξη αλληλεγγύης, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τον εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Τα έργα της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

  • Προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της αλληλεγγύης: δραστηριότητες για την προώθηση συζητήσεων/εκστρατείες/ενέργειες σχετικά με θεματικές ενότητες κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών της Ένωσης και την σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και τη διαδικασία χάραξης πολιτικών.
  • Συλλογή απόψεων: δραστηριότητες με στόχο τη συλλογή διάφορων απόψεων των πολιτών που ευνοούν μια προσέγγιση από τη βάση (μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων, webinars, κ.λπ.) και την εξοικείωση με τα μέσα επικοινωνίας.
  • Εθελοντισμός: δραστηριότητες για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και πέραν αυτής.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

€150,000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Άλλοι Δικαιούχοι

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ή ερευνητικά ιδρύματα. Άλλες οργανώσεις που μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο έργο είναι οι δημόσιες τοπικές/περιφερειακές αρχές.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/12/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Το Εθνικό Σημείο Επαφής αναμένεται να οριστεί σύντομα.

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.