ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»

Κωδικός Αναγνώρισης

BILATERAL/RUSSIA(RFBR)/1118

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.

Ειδικά  η  Πρόσκληση  «Κύπρος-Ρωσία  (RFBR)»  στοχεύει  στην προώθηση και  στήριξη  της συνεργασίας  μεταξύ  εξαιρετικά  καταρτισμένων  Ρώσων  και  Κυπρίων  επιστημόνων,  που  ενεργοποιούνται  στον  τομέα  της  βασικής  έρευνας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.
 
Ειδικές επιδιώξεις και στόχευση:
 
Ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε κυπριακούς φορείς και σε κορυφαίους σε ευρωπαϊκό και/ή παγκόσμιο επίπεδο οργανισμούς.
Διεύρυνση του ρόλου και αναβάθμιση των υφιστάμενων διακρατικών συμφωνιών.
Ανάπτυξη νέων διακρατικών συνεργασιών με χώρες ειδικού ενδιαφέροντος.
Ενεργοποίηση γενικών συμφωνιών - πλαισίων συνεργασίας σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με την προώθηση κοινών προγραμμάτων.
Προώθηση της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε διεθνή προγράμματα ΕΤΑΚ.
 
 
Η αφετηρία του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» είναι οι Διακρατικές Συμφωνίες ή Πρωτόκολλα Συνεργασίας που συνυπογράφει η Κυπριακή Κυβέρνηση και η κυβέρνηση μιας άλλης χώρας. Μια από τις βασικές πρόνοιές τους είναι συνήθως η προκήρυξη Κοινού Προγράμματος Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, βάσει του οποίου καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς από τις δύο χώρες να υποβάλουν προτάσεις για εκπόνηση κοινών έργων, σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.
 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας εκ μέρους της Κύπρου και ένας οργανισμός / υπηρεσία από την άλλη χώρα, αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των προνοιών που προβλέπει η κάθε Συμφωνία ή Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 
Σε κάθε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες», υιοθετούνται συνήθως διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων και χρηματοδότησης και παρακολούθησης των έργων, ανάλογα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης αναμένεται να υποστηριχθούν έργα τα οποία πέραν της απλής δικτύωσης θα περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες στις  ακόλουθες  επιστημονικές περιοχές:
 
Μαθηματικά, Μηχανική
Φυσική και Αστρονομία, 
Χημεία και Επιστήμες Υλικών, 
Βιολογία, 
Γέω-επιστήμες,
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Συστήματα Πληροφορικής,
Αρχές Επιστημών Μηχανικής, 
Αρχές Ιατρικών Επιστημών,
Αρχές Γεωργικών Επιστημών,
Ιστορία, Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία και Εθνολογία,
Οικονομικά,
Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Νομικά, Ιστορία της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας, Φιλοσοφία της Επιστήμης,
Λογοτεχνία και Γλωσσολογία, Μελέτη της Τέχνης,
Ψυχολογία,  Βασικά  Προβλήματα  στην  Εκπαίδευση,  Κοινωνικά  Προβλήματα  της 
Δημόσιας Υγείας και της Ανθρώπινης Οικολογίας, και
Διεθνείς Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις
 
 
Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο για την πρόσκληση:
 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€300.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0 % 
Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο: 75.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας

 

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής ως Ανάδοχος Φορέας ή Συνεργαζόμενοι Φορείς (του κυπριακού Δικτύου) έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/11/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/02/2019

Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι τρία (3) χρόνια.

Εθνικό Σημείο Επαφής

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
www.research.org.cy 

Αρμόδιος Φορέας  από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Russian Foundation for Basic Research (RFBR)


Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλέφωνο: +35722205000


https://iris.research.org.cy/#/helpdesk

 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]   

Τηλεομοιότυπο: +35722205001

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.