ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας (Φάση Α)»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας (Φάση Α)»

Κωδικός Αναγνώρισης

EXPLOITATION-STAGE-A/0918

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» στοχεύει στην εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές δραστηριότητες σε Οργανισμούς Έρευνας ή σε Άλλους Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η επιδίωξη είναι κάποια από τα παραγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση, να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με συνεπακόλουθα οφέλη για την απασχόληση νέων επιστημόνων και την ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει, παράλληλα, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αγοράς
επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στην Κύπρο, με έμφαση στην αγορά κεφαλαίων για επενδύσεις σε τεχνοβλαστούς Οργανισμών Έρευνας και Άλλων Φορέων.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες φάσεις. Η πρώτη φάση, ΦΑΣΗ Α’, έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, ενώ η δεύτερη φάση, ΦΑΣΗ Β’ καλύπτει την ουσιαστική επένδυση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.


Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην Φάση Α΄ του Προγράμματος και υποστηρίζει δραστηριότητες που οδηγούν στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν εντός των κυπριακών Οργανισμών Έρευνας ή Άλλων Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υποστηρίζει, επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€270.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0% 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά ‘Έργο: €30,000
Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης: 80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/09/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/04/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
www.research.org.cy 

[email protected]


Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ
Τηλ.: +35722205000

 

 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.