ΑΝΟΙΚΤH

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Mεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Aγροτουρισμού στην Ύπαιθρο (Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020) ΕΤΠΑ


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και αποτελεί ένα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Mεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Aγροτουρισμού στην Ύπαιθρο (Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020) ΕΤΠΑ

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι, από τις 29 Οκτωβρίου 2018, δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών προτάσεων στο «Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχοι του Σχεδίου είναι:

α) η ενθάρρυνση επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, με σκοπό τη συμπλήρωση ή και την ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων,

β) η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου που αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και

γ) η δημιουργία νέων αγροτουριστικών μονάδων και η περαιτέρω τόνωση του τουρισμού της υπαίθρου.

Οι επιλέξιμες χρήσεις προς χορηγία είναι τουριστικά καταλύματα (αποκλείονται οι ξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα), εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία και εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και την παράδοση.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χορηγία είναι η συντήρηση/αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων για λειτουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους  και η συντήρηση/αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους για αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν νόμιμα.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται σε €2 εκατομμύρια. Η ελάχιστη επένδυση καθορίζεται στις €120,000 και η μέγιστη στις €800,000. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200,000.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου και το Έντυπο Αίτησης μπορούν να εξασφαλιστούν από τη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 22 408250, 22 408221 και 22 408219.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Πολιτισμός
  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/10/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
www.moi.gov.cy/tph
www.moi.gov.cy/tph/rural-tourism

Κωνσταντίνος Αλκείδης
Λειτουργός Πολεοδομίας Α΄
Τηλ.: 22 408221 (άλλα τηλέφωνα: 22 408250, 22 408219)
Email: [email protected]
Φαξ: 22 408263

Ιστοσελίδα

http://www.moi.gov.cy/tph/rural-tourism
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.