ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Κύπρος-Ισραήλ» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Κύπρος-Ισραήλ» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»

Κωδικός Αναγνώρισης

BILATERAL/ISRAEL/0518

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.

Ειδικά η Πρόσκληση «Κύπρος-Ισραήλ» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων από την Κύπρο και το Ισραήλ, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας με προοπτική εμπορικής αξιοποίησης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.
 
Ειδικές επιδιώξεις και στόχευση: 
 • Ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε κυπριακούς φορείς και σε κορυφαίους σε  ευρωπαϊκό και/ή παγκόσμιο επίπεδο οργανισμούς. 
 • Διεύρυνση του ρόλου και αναβάθμιση των υφιστάμενων διακρατικών συμφωνιών. 
 • Ανάπτυξη νέων διακρατικών συνεργασιών με χώρες ειδικού ενδιαφέροντος. 
 • Ενεργοποίηση γενικών συμφωνιών - πλαισίων συνεργασίας σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με την προώθηση κοινών προγραμμάτων. 
 • Προώθηση της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε διεθνή προγράμματα ΕΤΑΚ. 
 
Η αφετηρία του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» είναι οι Διακρατικές Συμφωνίες ή Πρωτόκολλα Συνεργασίας που συνυπογράφει η Κυπριακή Κυβέρνηση και η κυβέρνηση μιας  άλλης  χώρας. Μια από τις βασικές πρόνοιές τους είναι συνήθως η προκήρυξη Κοινού Προγράμματος Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, βάσει του οποίου καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς από τις δύο χώρες να υποβάλουν προτάσεις για εκπόνηση κοινών έργων, σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.
 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας εκ μέρους της Κύπρου και ένας οργανισμός / υπηρεσία από την άλλη χώρα, αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των προνοιών που προβλέπει η κάθε Συμφωνία ή Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 
Σε κάθε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες», υιοθετούνται συνήθως διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων και χρηματοδότησης και παρακολούθησης των έργων, ανάλογα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
 
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα βιομηχανικής έρευνας και/ή πειραματικής ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν από δίκτυα συνεργασίας που θα απαρτίζονται από φορείς από την Κύπρο και το Ισραήλ. Ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον μίας επιχείρησης από την και μίας επιχείρησης από το Ισραήλ. Αναμένεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν έχουν πεδίο δραστηριοποίησης συναφές με το θέμα του προτεινόμενου έργου και τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον τους και την ικανότητά τους για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
 
Tα έργα που θα υποστηριχθούν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας: 
 • Ενέργεια,
 • Τουρισμός,
 • Μεταφορές-Ναυτιλία,
 • Γεωργία-Τρόφιμα,
 • Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και
 • Υγεία.
και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας:
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
 • Αειφορία-Περιβάλλον.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο - 100.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Ανάδοχος Φορέας (του κυπριακού Δικτύου) μπορεί να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση, ή Οργανισμός Έρευνας, ή Άλλος Φορέας µε την προϋπόθεση ότι στο κυπριακό Δίκτυο θα περιλαμβάνεται µία Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση. Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (του κυπριακού Δικτύου) έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/05/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/07/2018

Μέχρι τις 13:00

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) www.research.org.cy

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ (https://iris.research.org.cy/#/helpdesk )

email: [email protected]   

τηλ.:  +357 22 205000

 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.