ΚΛΕΙΣΤH

Erasmus+ Master Loan Guarantee Facility


Κατηγορία Προγράμματος

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Όνομα Προγράμματος

Εργαλεία διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους

Περιγραφή Προγράμματος

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία δεν διατίθενται από κάποιο εθνικό οργανισμό αλλά μπορούν οι κυπριακές επιχειρήσεις ή άλλοι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Erasmus+ Master Loan Guarantee Facility

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο Μηχανισμός Erasmus + Master Loan Guarantee διευκολύνει δυνητικούς φοιτητές Μεταπτυχιακών σπουδών να έχουν πρόσβαση σε δάνεια για χρηματοδότηση του κόστους σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.  Τα δάνεια παρέχονται από ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης που συμμετέχουν στον Μηχανισμό, βάσει εγγυήσεων της ΕΕ που εξασφαλίζονται για τις συμμετέχουσες τράπεζες μέσω του εταίρου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).

Με την κατανομή του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μέσω του Προγράμματος Erasmus+, επιτυγχάνεται μόχλευση και ένα πολλαπλασιασμός του ποσού που διοχετεύεται μέσω των χρηματοδοτικών φορέων (π.χ. τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί που παρέχουν φοιτητικά δάνεια) σε μετακινούμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα δάνεια κυμαίνονται μέχρι €12,000 για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 1-έτους και μέχρι €18,000 για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 2-ετών, και μπορούν να καλύψουν τόσο έξοδα διαβίωσής όσο και δίδακτρα σε οποιαδήποτε από τις 33 Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+.

Ως ορισμένες βασικές εξασφαλίσεις κοινωνικής φύσης, το πρόγραμμα προνοεί την μη απαίτηση εγγυήσεων τόσο από τον φοιτητή όσο και από τους γονείς του, καθώς και την παροχή ευνοϊκών επιτοκίων και άλλων όρων αποπληρωμής του δανείου (π.χ. περίοδος χάριτος, αποπληρωμής). 

Με την κατανομή €517 εκ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για κάλυψη εγγυήσεων (υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων) ένα πολλαπλάσιο ποσό του ύψους των €3.2 δις αναμένεται να διατεθεί μέσω χρηματοδοτικών φορέων σε μετακινούμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ως εκ τούτου, μέχρι και 200,000 φοιτητές μπορεί να τύχουν στήριξης μέσω του εν λόγω Μηχανισμού για να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε άλλεs χώρες του Προγράμματος Erasmus+.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3.2 δις (για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δάνεια μέχρι €12.000 (ή ισοδύναμο ποσό στο τοπικό νόμισμα) για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας ενός χρόνου, ή €18.000 (ή ισοδύναμο ποσό στο τοπικό νόμισμα) για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας πέραν του ενός χρόνου 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Νέοι

Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που (α) έχουν γίνει αποδεκτοί για πλήρες πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών,  (β) σε χώρα διαφορετική από αυτήν όπου έλαβαν την προαπαιτούμενη αναγνώριση / προσόν (π.χ. πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) που επιτρέπει την πρόσβασή τους στο εν λόγω Μεταπτυχιακό πρόγραμμα και (γ) εκτός από τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο ώστε να συνεισφέρουν στην κάλυψη του κόστους των μεταπτυχιακών τους σπουδών.
 
Για να είναι επιλέξιμος κάποιος φοιτητής θα πρέπει:
  • Να είναι κάτοικος μίας εκ των χωρών του Προγράμματος Erasmus+ 
  • Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον πρώτο κύκλο σπουδών του στην ανώτερη εκπαίδευση (Bachelor ή ισοδύναμο) και να έχει γίνει αποδεκτός σε πρόγραμμα 2ου κύκλου σπουδών (Master ή ισοδύναμο) σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HEI) που κατέχει τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). 
 
Οι επιλέξιμοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε μία ή περισσότερες επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus + και είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δάνεια σε φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για τους καταναλωτές.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Μηχανισμό Erasmus+ Master Loan Guarantee  και να διαθέσουν τα εν λόγω δάνεια σε Κύπριους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή ξένους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο, θα πρέπει να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων αποστέλλοντας σχετική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο [email protected].  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν  να απευθύνονται στους επιλεγμένους ενδιάμεσους φορείς του Μηχανισμού Erasmus+ Master Loan Guarantee  (http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/erasmus+signatures.pdf) είτε σε εθνικό επίπεδο (π.χ. τοπικές τράπεζες ή άλλους οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν φοιτητικά δάνεια) είτε σε ενδιάμεσους φορείς άλλων χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Σημείωση:

Στο παρόν στάδιο (Φεβ 2018) δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα κάποια κυπριακή τράπεζα. Πρόσφατα έχει υπογράψει σχετική συμφωνία και συμμετέχει στο Πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ωστόσο θα αξιοποιήσει τον εν λόγω χρηματοδοτικό μηχανισμό για κάλυψη του κόστους μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, απευθύνεται δηλαδή σε μη κάτοικους Κύπρου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους σε άλλη χώρα εκτός Κύπρου.    

Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο Κύπριοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται σε ενδιάμεσους φορείς άλλων χωρών (π.χ. Γαλλία, Ισπανία), για παράδειγμα, αν αυτές αποτελούν τη χώρα προορισμό για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο έχουν γίνει αποδεκτοί.

 

Γενικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ παρέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής:

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/index.htm
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.