ΚΛΕΙΣΤH

H2020 - InnovFin Science (EIB)


Κατηγορία Προγράμματος

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Όνομα Προγράμματος

Εργαλεία διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους

Περιγραφή Προγράμματος

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία δεν διατίθενται από κάποιο εθνικό οργανισμό αλλά μπορούν οι κυπριακές επιχειρήσεις ή άλλοι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

H2020 - InnovFin Science (EIB)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) ξεκίνησαν το 2014 μια νέα γενιά χρηματοοικονομικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι καινοτόμες επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Μέχρι το 2020, το "InnovFin - EU Finance for Innovators" θα προσφέρει μια σειρά από εξατομικευμένα προϊόντα χρηματοδότησης για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τους φορείς προώθησης της ερευνητικής υποδομής.

Το InnovFin Science στοχεύει στην υποστήριξη επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) από δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα / οργανισμούς και πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης κτιρίων και άλλων υποδομών που σχετίζονται άμεσα με δραστηριότητες Ε&Κ.

Το προϊόν διατίθεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είτε μέσω δανεισμού ή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ η χρηματοδότηση αφορά ποσά άνω των €25 εκ. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική γλώσσα.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η διευκόλυνση που παρέχεται από την ΕΙΒ αφορά ποσά άνω των €25 εκ., συγχρηματοδοτώντας μέχρι και 50% του κόστους του έργου.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το InnovFin Science είναι ερευνητικά ιδρύματα / οργανισμοί ή και πανεπιστήμια (δημόσια ή ιδιωτικά).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - Εθνικό Σημείο Επαφής για Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Κατάλογος των Σημείων Επαφής Κύπρου για τις υπο-ενότητες του Προγράμματος Ορίζοντας 2020:

http://www.research.org.cy/images/media/assetfile/H2020%20National%20Contact%20Points%202018.pdf (βλ. Access to Risk Finance)

 

Σημείο Επαφής EE

EIB information desk contact form: http://www.eib.org/infocentre/contact-form.htm 

Ιστοσελίδα

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/science.htm
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.