ΚΛΕΙΣΤH

H2020 - InnovFin Infectious Diseases (EIB)


Κατηγορία Προγράμματος

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Όνομα Προγράμματος

Εργαλεία διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους

Περιγραφή Προγράμματος

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία δεν διατίθενται από κάποιο εθνικό οργανισμό αλλά μπορούν οι κυπριακές επιχειρήσεις ή άλλοι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

H2020 - InnovFin Infectious Diseases (EIB)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) ξεκίνησαν το 2014 μια νέα γενιά χρηματοοικονομικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι καινοτόμες επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Μέχρι το 2020, το "InnovFin - EU Finance for Innovators" θα προσφέρει μια σειρά από εξατομικευμένα προϊόντα χρηματοδότησης για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τους φορείς προώθησης της ερευνητικής υποδομής.

Το εργαλείο InnovFin Infectious Diseases (IDFF), παρέχει διευκολύνσεις όπως δάνεια ή και χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων για ποσά που κυμαίνονται συνήθως μεταξύ €7,5 και €75 εκ., σε καινοτόμους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη καινοτόμων εμβολίων, φαρμάκων, ιατρικών και διαγνωστικών συσκευών ή νέων ερευνητικών υποδομών για την καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών.

Το προϊόν διατίθεται απευθείας μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική γλώσσα.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η διευκόλυνση που παρέχεται από την ΕΙΒ μπορεί να κυμανθεί από €7.5 εκ μέχρι €75 εκ., συγχρηματοδοτώντας μέχρι το 50% του επιλέξιμου κόστους του έργου; συνεπώς απαιτείται συγχρηματοδότηση  από τους ιδίους πόρους της επωφελούμενης επιχείρησης, ενδεχομένως συμπληρωματικά με εξωτερικές πηγές

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαιούχος μπορεί να είναι μία φαρμακευτική εταιρεία μεγάλου μεγέθους (>249 υπαλλήλων), μεσαίας κεφαλαιοποίησης (<3000 υπαλλήλων) ή μικρομεσαία επιχείρηση (<250 υπαλλήλων), ένα ερευνητικό ίδρυμα / οργανισμός, ένα πανεπιστήμιο, μια μη κερδοσκοπική οντότητα ή ένας φορέας ειδικού σκοπού (SPV).  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι χορηγοί ή / και οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να είναι πρόθυμοι να συγχρηματοδοτήσουν σημαντικά το έργο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - Εθνικό Σημείο Επαφής για Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Κατάλογος των Σημείων Επαφής Κύπρου για τις υπο-ενότητες του Προγράμματος Ορίζοντας 2020:

http://www.research.org.cy/images/media/assetfile/H2020%20National%20Contact%20Points%202018.pdf (βλ. Access to Risk Finance)

 

Σημείο Επαφής EE

EIB information desk contact form: http://www.eib.org/infocentre/contact-form.htm 

Ιστοσελίδα

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/infectious-diseases.htm
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.