ΚΛΕΙΣΤH

Training of national judges in EU Competition Law


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Training of national judges in EU Competition Law

Κωδικός Αναγνώρισης

HT.5115

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η συγχρηματοδότηση σχεδίων για την επιμόρφωση των εθνικών δικαστών στον τομέα της επιβολής κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική επιβολή τόσο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Ο τελικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνεκτική και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ από τα εθνικά δικαστήρια. Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα μέσω σχεδίων τα οποία επικεντρώνονται ειδικά στον ρόλο των εθνικών δικαστών κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ, στις συγκεκριμένες τους ανάγκες και στο ιδιαίτερο εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς και στην προηγούμενη επιμόρφωση που έχουν λάβει και στις γνώσεις που ήδη διαθέτουν.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται στους προαναφερθέντες σκοπούς και να αποφέρουν σαφώς προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας των δράσεων μικρής κλίμακας και των εθνικών δράσεων, αξιολογείται βάσει κριτηρίων, όπως η συμβολή τους στη συνεκτική και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και η ευρεία ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, η δυνατότητά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη μέλη και στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, ο διακρατικός τους αντίκτυπος, η συμβολή τους στην επεξεργασία και διάδοση βέλτιστων πρακτικών και η δυνατότητά τους να δημιουργούν πρακτικά εργαλεία και λύσεις για την αντιμετώπιση διασυνοριακών προκλήσεων ή ζητημάτων που αφορούν όλα τα κράτη μέλη.

Το περιεχόμενο των σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κοινού-στόχου. Τα σχέδια θα πρέπει να εκπονούνται με την προσφυγή σε μεθόδους μάθησης εστιαζόμενες στην πρακτική εξάσκηση και/ή σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης (συμπεριλαμβανομένων περιπτωσιολογικών μελετών, μεικτής μάθησης και προσομοιώσεων). Τα αποτελέσματα των σχεδίων θα πρέπει θα έχουν ευρύ και μακροχρόνιο αντίκτυπο.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€800.000,00

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να δοθεί είναι 400.000eur και η ελάχιστη 50.000eur.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/02/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/04/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κα. Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.  +357 22 805 925
Φαξ. +357 22 518 356
Email: [email protected]
Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.