ΑΝΟΙΚΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας»

Κωδικός Αναγνώρισης

INNOVOUCHERS/1217

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με Φορείς Έντασης Γνώσης, που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες καινοτομίας προς αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία αφορούν σε προϊόντα / υπηρεσίες / μεθόδους παραγωγής τους. Η συνεργασία των ΜμΕ με τους Φορείς Έντασης Γνώσης αποσκοπεί στην εμπλοκή των ΜμΕ σε καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες θα συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας», αποτελεί ένα απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα επιτρέπει στις ΜμΕ να αντιληφθούν τη σημασία και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εμπλοκή τους σε καινοτομικές δραστηριότητες και να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν προσφέροντας λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να ενισχύσουν την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία.
 
Τα Κουπόνια Καινοτομίας θεωρούνται διεθνώς μια από τις πλέον απλές μορφές παροχής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη της απόκτησης της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη (φορείς έντασης γνώσης).
 
Τα Κουπόνια Καινοτομίας χαρακτηρίζονται από σχετικά απλή διαδικασία υποβολής προτάσεων, σύντομο χρόνο στην εξέταση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων και την επίλυση προβλημάτων. 
 
Για την υλοποίηση της συνεργασίας, το ΙΠΕ παρέχει στις ενδιαφερόμενες ΜμΕ «Κουπόνια Καινοτομίας» τα οποία εξαργυρώνονται από φορείς που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 
Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες Κουπονιών, ως ακολούθως: 
 
1. Κουπόνι Καινοτομίας Α:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών,
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και
  • Τεχνοοικονομικές μελέτες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
 
2. Κουπόνι Καινοτομίας Β:
  • Μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις,
  • Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και βάσεις δεδομένων,
  • Απόσπαση ερευνητικού προσωπικού από ερευνητικό/ακαδημαϊκό φορέα για υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας, και σχεδιασμός και κατασκευή πρωτοτύπου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€100.000 (Πρόσθετος προϋπολογισμός από τον Απρίλιο 2020, μετά την εξάντληση του αρχικού διαθέσιμου ύψους 245.000 Ευρώ)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85% 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο

Κουπόνι Καινοτομίας Α: € 2.500
Κουπόνι Καινοτομίας Β: € 5.000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

www.research.org.cy 

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Τηλ.: +357 22 205000
Email: [email protected]   

https://iris.research.org.cy/#/helpdesk 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.