ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (GENDER-NET Plus)»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (GENDER-NET Plus)»

Κωδικός Αναγνώρισης

P2P/GENDER-NET Plus/1217

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχει το ΙΠΕ, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy.  

Η παρούσα Πρόσκληση ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Δικτύου GENDER-NET Plus στο οποίο συμμετέχει το ΙΠΕ μαζί με άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Έργο “GENDER-NET Plus” στοχεύει στην ενδυνάμωση της διεθνικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας ώστε να στηριχθεί η προώθηση θεμάτων ισότητας φύλου μέσω διαρθρωτικών αλλαγών σε ερευνητικούς οργανισμούς. Επίσης το δίκτυο του έργου στόχο έχει την προώθηση θεμάτων κοινωνικού και βιολογικού φύλου σε ερευνητικά έργα, κάτι που θα προσφέρει νέα γνώση και εμβάθυνση και κατ’ επέκταση θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες.
 
Στο Δίκτυο του Έργου συμμετέχουν 16 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας από 13 διαφορετικές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία, Σουηδία, Τσεχία, Καναδά).
 
Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου “GENDER-NET Plus” στοχεύουν στη χρηματοδότηση έργων Έρευνας που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση φύλου στην αντιμετώπιση επειγουσών κοινωνικών προκλήσεων.  Το Δίκτυο “GENDER-NET Plus” έχει επιλέξει τους ακόλουθους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ως τις θεματικές περιοχές που θα επικεντρωθεί:
 
1. Good Health and Wellbeing
 • Gender-based Violence
 • Sex, Gender and Aging
 • Sex, Gender and Health
2. Infrastructure, Industrialization and Innovation
 • Gender and New Technologies
 • Gender in Entrepreneurship and in the Innovation System
3. Climate Action
 • Gender Dimension in Climate Behaviour and Decision-Making

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€400.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

28,4 % Χρηματοδότηση ΕΕ

Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο: 85.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας ή 100.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/03/2018

Για τις Διεθνικές Προτάσεις:
1ο Στάδιο: 1 Μαρτίου 2018, ώρα 17.00 (CET)
2ο Στάδιο: Μέσα Ιουλίου 2018 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί)

Για τις Εθνικές Προτάσεις: 
1ο Στάδιο: 2 Μαρτίου 2018, ώρα 13:00
2ο Στάδιο: Μέσα Ιουλίου 2018 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί)

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
www.research.org.cy 

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ
Τηλ.: +357 22 205000
Email:[email protected]   

https://iris.research.org.cy/#/helpdesk 

 

 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.