ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2018»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2018»

Κωδικός Αναγνώρισης

CULTURE/FOITO/1117

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και στην εμπέδωση από την κοινωνία της σημασίας της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως διαγωνισμούς, βραβεία, εκθέσεις, εργαστήρια και λοιπές εκδηλώσεις.

Ο Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ» στοχεύει στην εμπλοκή νέων επιστημόνων, από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε ερευνητικές δραστηριότητες και στην προβολή των επιτευγμάτων τους. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσα από το Διαγωνισμό «ΦΟΙΤΩ», επιδιώκεται όπως οι φοιτητές: 
 
 • εμπλακούν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, 
 • οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας και αναπτύξουν την κατάλληλη μεθοδολογία και στρατηγική για την υλοποίησή του, 
 • βιώσουν τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης μιας ερευνητικής εργασίας, 
 • αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής, χρήσης και αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας και των πηγών της, ούτως ώστε να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα, 
 • έρθουν σε επαφή και αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ), 
 • γνωρίσουν έμπρακτα τη διαδοχή «έρευνα – νέα τεχνολογία - καινοτομία - πρόοδος» και συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην οικονομία, την κοινωνία και γενικότερα την καθημερινή μας ζωή, 
 • καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους και αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και την κρίση τους, και 
 • αναδείξουν και προβάλουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα, ούτως ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον τόσο των ίδιων όσο και του κοινού για την έρευνα.
 
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, προπτυχιακοί φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξαιρουμένων των υποψηφίων διδακτόρων, υποβάλλουν εργασίες αναφορικά με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ερευνητικά επιτεύγματά τους, για τη διεκδίκηση τιμητικών διακρίσεων. 
 
Ο Διαγωνισμός προνοεί τη βράβευση μεμονωμένων φοιτητών ή ομάδων φοιτητών των οποίων οι εργασίες θα εξασφαλίσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τις υψηλότερες βαθμολογίες. Τα βραβεία συνίστανται σε: 
 
 • τιμητικές διακρίσεις που δίνουν δημόσια αναγνώριση στους διακριθέντες και τα έργα τους και παράλληλα, αποτελούν σημαντικό προσόν, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της καριέρας τους, και 
 • χρηματικά βραβεία. 
 
Οι εργασίες υποβάλλονται από Ερευνητική Ομάδα στην οποία συμμετέχουν ένας έως πέντε φοιτητές και ένας έμπειρος ερευνητής.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.200

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
 
Ο Διαγωνισμός προβλέπει την απονομή των ακόλουθων Βραβείων και Επαίνων:
 
 

Βραβεία

Κατηγορία

Α. Προ-πτυχιακοί φοιτητές

Β. Μετα-πτυχιακοί φοιτητές

1ο Βραβείο

€ 1.500

€ 2.000

2ο Βραβείο

€ 800

€ 1.200

3ο Βραβείο

€ 500

€ 800

Α΄ Έπαινος

€ 300

€ 400

Β΄ Έπαινος

€ 300

€ 400

                           

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι

O Διαγωνισμός απευθύνεται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες φοιτητών: 
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προπτυχιακοί φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, και 
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: μεταπτυχιακοί φοιτητές (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες). 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/11/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/06/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
www.research.org.cy

 

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλ.: +357 22 205000

Email: [email protected]   

https://iris.research.org.cy/#/helpdesk 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.