ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 2 - Sector Skills Alliances


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 2 - Sector Skills Alliances

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A05/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς. Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν εφόσον η συμμετοχή τους αποδίδει προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων (ΤΣΔ) έχουν ως στόχο να καλύψουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων, ευθυγραμμίζοντας τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τα εξής:

• τον εκσυγχρονισμό ΕΕΚ την προσαρμογή στις ανάγκες δεξιοτήτων και την ενσωμάτωση της μάθησης στον χώρο εργασίας
• την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών
• τη βελτίωση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας
• την αύξηση της αναγνώρισης δεξιοτήτων.


Προτεραιότητα δίνεται σε σχέδια που στοχεύουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως:
• βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων και επάρκειας
• ενίσχυση της ποιότητας, της καινοτομίας και της διεθνοποίησης
• προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης
• ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
• βελτίωση της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών


Περισσότερες πληροφορίες για τους συγκεκριμένους αυτούς στόχους θα βρείτε στον οδηγό του προγράμματος.

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων δίνουν τη ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.253.200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη επιχορήγηση:
Ένα μεταβλητό ποσό, το οποίο ορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών.
(Εξαίρεση: για τις Συναλλαγές Σχολικών Συναλλαγών: μέγιστο ποσό €16.500 ετησίως και ανά συμμετέχουσα σχολή, εξαιρουμένης της Υποστήριξης Ειδικών Αναγκών και των δαπανών για ακριβά ταξίδια).

 

 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Επιμελητήρια
  • Κέντρα Κατάρτισης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κοινοβουλευτικά Σώματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/02/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]y

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2018-eaca052017_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.