ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 2 - Knowledge Alliances


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 2 - Knowledge Alliances

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A05/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς. Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν εφόσον η συμμετοχή τους αποδίδει προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι συμμαχίες γνώσης είναι διακρατικά σχέδια στο πλαίσιο των οποίων ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις συνεργάζονται γύρω από κοινά θέματα.
Γενικότερος στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί και η στήριξη του εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης.


Οι συμμαχίες γνώσης εστιάζουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
• ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης
• τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
• ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία για την εξεύρεση νέων λύσεων.


Οι συμμαχίες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα σε οργανισμούς να αναπτύσσουν σχέδια που συμβάλλουν σε έναν από τους παραπάνω τομείς. Είναι ανοικτές σε κάθε κλάδο και τομέα, καθώς και στη διατομεακή συνεργασία.
Οι εταίροι των συμμαχιών γνώσης θέτουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την επίτευξη αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων.


Παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να λάβουν στήριξη είναι:
• Ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση και τις ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.253.200.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη επιχορήγηση:
'Ενα μεταβλητό ποσό, το οποίο ορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών.
(Εξαίρεση: για τις Συναλλαγές Σχολικών Συναλλαγών: μέγιστο ποσό €16.500 ετησίως και ανά συμμετέχουσα σχολή, εξαιρουμένης της Υποστήριξης Ειδικών Αναγκών και των δαπανών για ακριβά ταξίδια).

 

 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κέντρα Κατάρτισης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/02/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.