ΚΛΕΙΣΤH

Civil Society Cooperation in the Field of Education and Training and Youth


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Civil Society Cooperation in the Field of Education and Training and Youth

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 26/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα χορηγήσει χρηματοδότηση μέσω των δύο ακόλουθων σκελών:
1. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης (σκέλος 1)
2. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας (σκέλος 2)


Γενικοί στόχοι
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, της αποκαλούμενης επιχορήγησης λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:
• να ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεματολόγια πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευ¬ σης, της κατάρτισης και της νεολαίας, και ειδικά την «Ευρώπη 2020», την «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020», με θεματο¬ λόγια τομεακών πολιτικών όπως η διαδικασία της Μπολόνια ή η διαδικασία Ρίγας-Κοπεγχάγης, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση ενηλίκων ή τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία,
• να ενισχύσει την προσήλωση και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων με τις δημόσιες αρχές για την εφαρμογή πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της νεολαίας, και ειδικά των ανά χώρα συστάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
• να αυξήσει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,
• να ενισχύσει τη δέσμευση των ενδιαφερομένων για διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των πολιτικών και των προγραμμάτων, καθώς και των ορθών πρακτικών, στα μέλη τους και στο ευρύτερο κοινό.

 

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ειδικοί στόχοι για ΣΚΕΛΟΣ 1 - Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών: εκπαίδευση και κατάρτιση
Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αναπτύσσουν και να υλοποιούν καινοτόμες, στοχευμένες και δημιουργικές στρατηγικές και δραστηριότητες για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και δράσεων στους ακόλουθους τομείς:
• Προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για όλους
• Ενίσχυση της απόκτησης από όλους τους πολίτες ενός ευρέος συνόλου (βασικών) ικανοτήτων
• Υποστήριξη των διδασκόντων, του προσωπικού και των διευθυντών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας

Το σχέδιο εργασίας πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια τις δυνατότητες και την ικανότητα της οργάνωσης να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τουλάχιστον δύο από αυτούς τους τομείς.


Ειδικοί στόχοι για ΣΚΕΛΟΣ 2 - Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών: Νεολαία
Οι οργανώσεις με δραστηριότητα στον τομέα της νεολαίας οι οποίες θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να ασκούν δραστηριότητες που έχουν ως στόχο:

 • να ... Περισσότερα
 • να συμβάλουν στη συζήτηση/ανάπτυξη θεμάτων πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στους νέους και στις οργανώσεις νεολαίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • να εξασφαλίσουν ότι η φωνή των νέων θα ακούγεται καλύτερα στην κοινωνία
 • να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση των νέων στην κοινωνία, καθώς και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • να ενθαρρύνουν τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση των νέων στις ευκαιρίες
 • να διευκολύνουν τη μετάβαση από τη νεαρή ηλικία στον ενήλικο βίο με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη στην αγορά εργασίας και την απασχολησιμότητα των νέων
 • να αυξήσουν την κοινωνική ένταξη όλων των νέων και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αλληλεγγύης
 • να ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής μάθησης, των οργανώσεων νεολαίας και των δραστηριοτήτων για τους νέους
 • να προωθήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό, τη διαπολιτισμική μάθηση, την κριτική σκέψη, τον σεβασμό της πολυμορφίας και τις αξίες της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των νέων στην Ευρώπη.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6.500.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Σκέλος 1: Η μέγιστη ετήσια επιχορήγηση λειτουργίας στο πλαίσιο τριετούς σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης θα ανέρχεται σε:
Κατηγορία 1: Ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση (ευρωπαϊκή ΜΚΟ) — 125 000 EUR                                                       Κατηγορία 2: Δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας — 200 000 EUR


Σκέλος 2: Η μέγιστη ετήσια επιχορήγηση λειτουργίας θα ανέρχεται σε:
Κατηγορία 1: Ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση (ευρωπαϊκή ΜΚΟ)
• 50 000 EUR για εφαρμογές σε σχέση με συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης,
• 35 000 EUR για εφαρμογές σε σχέση με ετήσιες επιχορηγήσεις λειτουργίας
Κατηγορία 2: Δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας
• 50 000 EUR για εφαρμογές σε σχέση με συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης,
• 35 000 EUR για εφαρμογές σε σχέση με ετήσιες επιχορηγήσεις λειτουργίας

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/12/2017

Σημείο Επαφής EE

Για Σκέλος 1: [email protected]
Για Σκέλος 2: [email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.