ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου»

Κωδικός Αναγνώρισης

EUROSTARS/0717

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Kύπρου» στοχεύει στην ενθάρρυνση των καινοτόμων ΜμΕ να συμμετέχουν σε διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή η δημιουργία ουσιαστικά βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που αναμένεται να τύχουν άμεσης εμπορικής αξιοποίησης από τους συμμετέχοντες φορείς. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.  

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διεθνή έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS. Το Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 36 ευρωπαϊκές χώρες,  αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA και εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος EUROSTARS είναι η ενθάρρυνση Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων - ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€400.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά ‘Έργο - € 175.000 (Για το κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας)

Στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τους φορείς από την Κύπρο μπορεί να ανέλθει στις €200.000.

H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Ανάδοχος Φορέας (του κυπριακού Δικτύου) μπορεί να είναι να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β1, Β.2), ή Οργανισμός Έρευνας µε την προϋπόθεση ότι στο κυπριακό Δίκτυο θα περιλαμβάνεται µία Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση. Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (του κυπριακού Δικτύου) έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς. Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας, εκτός από την κυπριακή συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ακόμη Φορέα από Χώρα Συνεργασίας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα EUROSTARS. Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλ.: +357 22 205000

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.