ΑΝΟΙΚΤH

Σχέδιο κινήτρων για την οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο κινήτρων για την οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα στους δικαιούχους όπως αυτοί καθορίζονται μέσα από το Σχέδιο για διοργάνωση στην Κύπρο συνεδριών/συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται στον κανονισμό (EK) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της διοργάνωσης συνεδρίων/συναντήσεων και ταξιδίων κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ειδικών μορφών τουρισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες για σκοπούς του παρόντος σχεδίου θεωρούνται:

  1. Έξοδα φιλοξενίας (κόστος ξενάγησης, γεύματος, λεωφορείων) για Συνέδρια / συναντήσεις μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών / συνδέσμων και ανώτερων / ανώτατων εκπαιδευτικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με ποσοστό τουλάχιστο 75% των συμμετεχόντων από το εξωτερικό.
  2. Έξοδα φιλοξενίας (κόστος ξενάγησης, γεύματος, λεωφορείων)  για εταιρικά συνέδρια και εταιρικά ταξίδια κινήτρων με ποσοστό τουλάχιστο 75% των συμμετεχόντων από το εξωτερικό.

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου έξοδα φιλοξενίας θεωρούνται:

  • Κόστος μίας Ξενάγησης
  • Κόστος ενός γεύματος/δείπνου με ανώτατο ποσό €25/ατομο (στα πλαίσια της εκδρομής)
  • Κόστος Λεωφορείων που χρησιμοποιήθηκαν μόνο για ξεναγήσεις (όχι άλλες μετακινήσεις).

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται.

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να γίνεται αναφορά ότι η ξενάγηση και το γεύμα παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και είναι προσφορά του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Το Σχέδιο ισχύει μέχρι 31/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€250.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τη μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού, με ανώτατο ποσό €30.000.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  1. Δικαιούχοι αιτητές για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών / συνδέσμων και εκπαιδευτικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων:

(α) Μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες, Σωματεία και Ιδρύματα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως μη κερδοσκοπικά στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.

(β) Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εγγεγραμμένα στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου (συμπεριλαμβανομένων και των Δημόσιων).

(γ)  Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες Σωματεία και Ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένα ως μη κερδοσκοπικά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διαθέτουν τα αναγκαία επίσημα πιστοποιητικά εγγραφής τους.

(δ) Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διαθέτουν τα αναγκαία επίσημα πιστοποιητικά εγγραφής τους.  

Μη δικαιούχοι: οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, τα Υπουργεία και τα Τμήματα των Υπουργείων, οι Ημικρατικοί Οργανισμοί και τα Συμβούλια, οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι  μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι Τοπικές Αρχές, τα Πολιτικά Κόμματα, σύνδεσμοι, εταιρείες, ιδρύματα και φορείς που οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και οι συναντήσεις εταίρων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εξαιρούνται τα δημόσια πανεπιστήμια ή άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των οποίων οι κύριοι οικονομικοί τους πόροι προέρχονται από τον Κρατικό προϋπολογισμό (π.χ. Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

 

  1. Δικαιούχοι αιτητές για την οργάνωση εταιρικών συνεδρίων και εταιρικών ταξιδίων κινήτρων:

(α) Αδειούχα γραφεία τουρισμού & ταξιδίων από το εξωτερικό (αναφερθείτε στην Παράγραφο Ζ.2.Α)

             (β)  Εταιρείες από το εξωτερικό (αναφερθείτε στην Παράγραφο (Ζ.2.Β)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κα. Έλενα Οικονόμου - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλ: 22 691 186/ Fax: 22 691 313

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

 

 

Ιστοσελίδα

https://www.visitcyprus.com/index. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.