ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2017»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2017»

Κωδικός Αναγνώρισης

CULTURE / FOITO / 0117

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και στην εμπέδωση από την κοινωνία της σημασίας της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες (Διαγωνισμούς, Βραβεία, Εκθέσεις, Εργαστήρια και λοιπές Εκδηλώσεις) που αφορούν:

 • Στην καλλιέργεια κουλτούρας στα τρία επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος,
 • Στη βράβευση των αρίστων επιστημόνων και επιχειρηματιών, και
 • Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε σχέση με την ΕΤΑΚ και ιδιαίτερα της νεολαίας, των οργανώσεων τελικών χρηστών (πχ καταναλωτές), της δημόσιας υπηρεσίας και της πολιτικής ηγεσίας.

Η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2017» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ»

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ» στοχεύει στην εμπλοκή νέων επιστημόνων από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους σε ερευνητικές δραστηριότητες και στην προβολή των επιτευγμάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το Διαγωνισμό «ΦΟΙΤΩ», επιδιώκεται όπως οι φοιτητές:

 • εμπλακούν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας,
 • οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας και αναπτύξουν την κατάλληλη μεθοδολογία και στρατηγική για την υλοποίησή του,
 • βιώσουν τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης μιας ερευνητικής εργασίας, αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής, χρήσης και αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας και των πηγών της, ώστε να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα,
 • έρθουν σε επαφή και αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας (πχ διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ),
 • γνωρίσουν έμπρακτα τη διαδοχή «έρευνα – νέα τεχνολογία - καινοτομία - πρόοδος» και συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην οικονομία, την κοινωνία και γενικότερα την καθημερινή μας ζωή,
 • καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους και αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και την κρίση τους, και
 • αναδείξουν και προβάλουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα, ούτως ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον τόσο των ίδιων όσο και του κοινού για την έρευνα.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, προπτυχιακοί φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξαιρουμένων των υποψηφίων διδακτόρων, υποβάλλουν εργασίες αναφορικά με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ερευνητικά επιτεύγματά τους, για τη διεκδίκηση τιμητικών διακρίσεων.

Ο Διαγωνισμός προνοεί τη βράβευση μεμονωμένων φοιτητών ή ομάδων φοιτητών, των οποίων οι εργασίες θα εξασφαλίσουν, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τις υψηλότερες βαθμολογίες. Τα βραβεία συνίστανται σε:

 • τιμητικές διακρίσεις που δίνουν δημόσια αναγνώριση στους διακριθέντες και τα έργα τους και παράλληλα, αποτελούν σημαντικό προσόν, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της καριέρας τους, και
 • χρηματικά βραβεία.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.200 Ευρώ (3.400 Ευρώ για την Κατηγορία Α΄ «Προπτυχιακοί Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών τους», 4.800 Ευρώ για την Κατηγορία Β΄ «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές εξαιρουμένων των υποψήφιων διδακτόρων»)

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φοιτητές οποιασδήποτε εθνικότητας που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Κύπρο. Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

κα Ιωάννα Σεργίδου Λοΐζου

Επιστημονικός Λειτουργός

Τηλ.: +357 22 205047

Φαξ: +357 22 205001

Email: [email protected][email protected]

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.