ΚΛΕΙΣΤH

Social inclusion through education, training and youth


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Social inclusion through education, training and youth

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 07/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο σκέλη, ένα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (σκέλος 1) και ένα για τη νεολαία (σκέλος 2). Τα έργα που υποβάλλονται στο πλαίσιο και των δύο σκελών της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αποσκοπούν:

 1.  στη διάδοση και/ή την αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως αναβάθμιση νοείται η αναπαραγωγή ορθών πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα/μεταφορά τους σε διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε υψηλότερο/συστημικό επίπεδο, ή
 2.  στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την προώθηση περιβαλλόντων εκπαίδευσης και/ή νεολαίας χωρίς αποκλεισμούς σε συγκεκριμένα πλαίσια.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κάθε αίτηση πρέπει να αφορά έναν γενικό στόχο και έναν από τους ειδικούς στόχους, οι οποίοι παρατίθενται χωριστά για το σκέλος 1 και το σκέλος 2. Τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι αναντικατάστατοι: οι προτάσεις που δεν εστιάζουν στους εν λόγω στόχους δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


Σκέλος 1 — Εκπαίδευση και κατάρτιση:
Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό να διαμορφώσει τους όρους για μια μελλοντική συμμαχία των σχολείων ένταξης μέσω της δημιουργίας/ανάπτυξης κοινοτήτων μάθησης μεταξύ των διαφόρων φορέων (εκπαιδευτικά ιδρύματα και πάροχοι μάθησης,δημόσιες αρχές, ενδιαφερόμενα μέρη και οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις κ.λπ.) στον τομέα της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς.
Αν και οι δικαιούχοι των εν λόγω κοινοτήτων μάθησης στους οποίους απευθύνεται κυρίως η παρούσα πρόσκληση αναμένεται να είναι σχολεία, συνιστάται θερμά τα έργα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης να αφορούν και άλλους τομείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης —από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μέχρι την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων— καθώς και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (αρχές, ιδρύματα, πάροχοι, εκπαιδευτές και μαθητευόμενοι, ΜΚΟ, τοπικές κοινότητες, επιχειρήσεις, οικογένειες, οργα­ ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

22/05/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
www.erasmusplus.cy
[email protected]
Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.