ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για απόκτηση εργασιακής πείρας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για απόκτηση εργασιακής πείρας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός του Σχεδίου, το οποίο απευθύνεται σε υπηρεσίες/οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ικανούς για εργασία, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο Σχέδιο δικαιούνται να συμμετέχουν υπηρεσίες/οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες/οι ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι εγγεγραμμένες/οι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες και δεν απασχολούν παράνομους ή αδήλωτους εργάτες. Σημειώνεται ότι τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν τις δραστηριότητες τους θα πρέπει να βρίσκονται εκτός οικίας.

Προτεραιότητα θα δίνεται σε ευκαιρίες κατάρτισης που προσφέρονται από υπηρεσίες/οργανισμούς που έχουν κοινωφελή σκοπό, ο οποίος αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 

Επωφελούμενοι:

Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι κατά την προκήρυξη του Σχεδίου, είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), ηλικίας 28 μέχρι 40 ετών. Σε περίπτωση μη κάλυψης του στόχου για το φυσικό αντικείμενο, η ομάδα-στόχος ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Η επιλογή των δικαιούχων για συμμετοχή στο Σχέδιο θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει κριτηρίων σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Σχεδίου. Η ... Περισσότερα

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εργοδότες

Στο Σχέδιο δικαιούνται να συμμετέχουν υπηρεσίες/οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Τηλ.: +357 22 390300

Ιστοσελίδα

http://steeed.anad.org.cy
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.