ΚΛΕΙΣΤH

Forward-Looking Cooperation Projects 2017


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Forward-Looking Cooperation Projects 2017

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/41/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα προγράμματα Forward-Looking Cooperation (FLCP), είναι διεθνή προγράμματα συνεργασίας με σκοπό τον προσδιορισμό, τη δοκιμή, την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής οι οποίες μπορούν δυνητικά να ενσωματωθούν και να συμβάλουν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να προ­ σφέρουν εις βάθος γνώση σχετικά με τις ομάδες-στόχους, τη μάθηση, τη διδασκαλία ή την κατάρτιση και αποτελεσματικές μεθοδολογίες και εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:
— η δρομολόγηση μακροπρόθεσμων αλλαγών και ο επιτόπιος έλεγχος καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι οποίες μπορούν δυνητικά να ενσωματωθούν στις πολιτικές και να δημιουργήσουν βιώσιμο και συστημικό αντίκτυπο στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης,
— η υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης σε μελλοντοστραφή ζητήματα μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων,
— η διευκόλυνση της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων τα οποία θα τεκμηριώνουν τις καινοτόμες πολιτικές και πρακτικές.
Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να καλύπτουν μία από τις πέντε προτεραιότητες που απαριθμούνται στη συνέχεια:
— απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από ανειδίκευτους ενήλικες,
— προαγωγή προσεγγίσεων βάσει επιδόσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
— προώθηση καινοτόμου τεχνολογίας στο πεδίο της παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού,
— αύξηση του επαγγελματισμού του προσωπικού (στη σχολική εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας),
— επίτευξη των ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κέντρα Κατάρτισης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/03/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλ: +357 22 448888
 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.