ΚΛΕΙΣΤH

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes - Information and promotion in USA, Canada or Mexico


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS / Support for simple programmes - Information and promotion in USA, Canada or Mexico

Κωδικός Αναγνώρισης

SIMPLE-04-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.


Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι:

α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής στην Ένωση·

β) να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ένωσης και να βελτιωθεί η προβολή τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

γ) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και αναγνώριση σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας·

δ) να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις αγορές τρίτων χωρών που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης·

ε) να αποκαθίστανται κανονικές συνθήκες της αγοράς σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς, απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Aγγλική, σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€11,600,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

  • Για απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά: 70 % των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.
  • Για απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες: 80 % των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.
  • Στην περίπτωση αιτούντων που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες και λαμβάνουν την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μετά την ημερομηνία αυτή χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 136 και το άρθρο 143 της ΣΛΕΕ , το ποσοστό ανέρχεται σε 75 %.
  • Στην περίπτωση αιτούντων που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη και λαμβάνουν την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μετά την ημερομηνία αυτή χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 136 και το άρθρο 143 της ΣΛΕΕ, το ποσοστό ανέρχεται σε 85 %.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
  • Εμπόριο

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
  • Οργανώσεις Παραγωγών

Συγκεκριμένα στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των επιλέξιμων προϊόντων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αρμόδιες Υπηρεσίες:

- Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
- Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) (ιστοσελίδα: http://www.capo.gov.cy)

 

Άτομα επαφής:

(1) Αλίκη Ιορδάνου, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο: +357 22 867234
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 867306
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

 

(2) Παύλος Πουλλής
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.: +357 22 867268

Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22 304924
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/topics/simple-04-2017. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα αναζήτησης συνεταίρων: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.