ΚΛΕΙΣΤH

Interreg MED Programme 2014-2020, 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Single Modular and Integrated Projects)


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Περιγραφή Προγράμματος

Από τα €784 εκ. που θα παραχωρηθούν για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, ποσό €32,7 εκ. κατανέμεται στον Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED στηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και την βελτίωση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.   Το Πρόγραμμα MED ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Interreg MED Programme 2014-2020, 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Single Modular and Integrated Projects)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα περιορίζεται σε διάφορα επίπεδα.

1)  Θα επιτρέπονται μόνο τρία είδη σχεδίων:

 • έργα "Testing" (M2)
 • έργα «Capitalisation» (M3)
 • "Integrated" έργα: "Studying" (Μ1) + "Testing" (Μ2) + "Capitalisation" (M3)

Δεν θα επιτρέπονται άλλα είδη έργων. Για λεπτομερή εξήγηση σχετικά με την τυπολογία του έργου Interreg MED και την δομή των έργων, μπορείτε να διαβάσετε το Κεφάλαιο 2 του Εγχειριδίου του προγράμματος.

2)  Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα συγκεκριμένο στόχο μόνο και η πρόσκληση δεν είναι ανοικτή σε όλους τους ειδικούς στόχους:

Για "Testing" (Μ2) και τα έργα «Capitalisation» (Μ3), είναι ανοιχτοί οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι:

 • Ειδικός στόχος 1.1
 • Ειδικοί στόχοι 3.1 και 3.2

Για τα έργα «Integrated», είναι ανοιχτοί οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι:

 • Ειδικός στόχος 1.1
 • Ειδικός στόχος 2.3
 • Ειδικοί στόχος 3.1 και 3.2

Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση του online εργαλείου SYNERGIE CTE, που θα ανοίξει στις 30 Ιανουαρίου 2017 στις 12:00 (GMT+1).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι λεπτομερείς Ειδικοί Όροι Εντολής, καθώς και κάποιες συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τα «Integrated» έργα διατίθενται εδώ.

 

Πατώντας πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα σχετικά έγγραφα:

- Το Πρόγραμμα Interreg MED Συνεργασίας (Κεφάλαιο 2) για μια λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές δράσεις, τους δικαιούχους και τις ομάδες στόχους.

- Τον Οδηγό του Προγράμματος (Κεφάλαιο 1, 2 και 5).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης είναι: ΕΤΠΑ: €65 εκ. (€35 εκ. για Integrated projects και €15 εκ. για M2/M3 Single Modular projects) και IPA €2,6 εκ. (€1,4 εκ. για έργα “integrated” και €1,2 εκ. για έργα Single Modular M2/M3.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85% για όλους τους άξονες προτεραιότητας που αφορούν στην πρόσκληση, εκτός από τις περιπτώσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, για τις οποίες το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους για κάθε επιλέξιμο ειδικό στόχο μπορείτε να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg MED (τμήμα 2). Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν Ειδικοί Όροι Εντολής για κάθε επιλέξιμο ειδικό στόχο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/03/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

κα Μαριλένα Αγιομαμίτου

Λειτουργός Προγραμματισμού

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Τηλ.: +357 22602870, +357 22602890, +35722602820

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia

Σημείο Επαφής EE

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 27, Place Jules Guesde, 13481 Marseille Cedex 20, France

Τηλ: +33 4 9157 5296 (ή 5133)

Φαξ: +33 4 9157 5313

E-mail: [email protected]

 

Για τον Ειδικό Στόχο  1.1:

Nicolas Espitalier, [email protected]

Nuno Vaz Silva, [email protected]

 

Για τους Ειδικούς Στόχους  2.3:

Mercedes Acitores Franzon, [email protected] 

 

Για τον Ειδικό Στόχο  3.1:

Sophie Scarvelis, [email protected]

 

Για τον Ειδικό Στόχο  3.2:

Blanca Lopez Bassa, [email protected]

 

Σχετικές ιστοσελίδες: http://www.interreg-med.eu http://interreg-med.eu/en/med-community/

Ιστοσελίδα

http://interreg-med.eu/en/second-call-opening-on-30th-january/

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links: http://interreg-med.eu/en/med-community/
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.