ΚΛΕΙΣΤH

Training of national judges in EU Competition Law


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Training of national judges in EU Competition Law

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η συγχρηματοδότηση σχεδίων για την επιμόρφωση των εθνικών δικαστών στον τομέα της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική επιβολή τόσο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Τελικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνεκτική και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ από τα εθνικά δικαστήρια.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη συγχρηματοδότηση σχεδίων τα οποία εστιάζονται στα εξής:

  • διασφάλιση συνεκτικής και συνεπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εθνικά δικαστήρια.
  • τη γλωσσική κατάρτιση στη νομική ορολογία, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κοινού νομικού και δικαστικού πνεύματος όσον αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού.

Οι πιο πάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα μέσω σχεδίων τα οποία επικεντρώνονται ειδικά στον ρόλο των δικαστών κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ, στις συγκεκριμένες τους ανάγκες και στο ιδιαίτερο εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς και στην προηγούμενη επιμόρφωση που έχουν λάβει και στις γνώσεις που ήδη διαθέτουν.
Προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχουν συνοχή και βασίζονται το ένα στο άλλο αντιμετωπίζουν καλύτερα τις διαφορετικές αυτές ανάγκες. Τα σχέδια είναι δυνατό να απευθύνονται σε ενδιαφερομένους από μία ή περισσότερες επιλέξιμες χώρες.
Ωστόσο, συνιστάται να απευθύνονται σε δικαστές από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης/έργου, δεδομένου ότι αυτό ενθαρρύνει τη δημιουργία δικτύων και τη συνεκτική και συνεπή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.
Τα σχέδια πρέπει να είναι οργανωμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παράγουν αποτελέσματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια πρέπει να είναι συμπληρωματικά και/ή καινοτόμα και χωρίς αλληλεπικάλυψη με τα υφιστάμενα ή σχεδιαζόμενα σχέδια άλλων παρόχων κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

19/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/03/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χρυσάνθη Δημητρίου
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
τηλ: +357 22 805976
email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.