ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (SOLAR ERANET COFUND)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (SOLAR ERANET COFUND)

Κωδικός Αναγνώρισης

P2P/SOLAR/1216

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

 

Το Πρόγραμμα αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙΠΕ, και των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου SOLAR ERANET COFUND. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Κύπρος, μέσω του ΙΠΕ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

 

Το Δίκτυο SOLAR ERANET COFUND στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου Strategic Energy Technology (SET Plan) και στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του συντονισμού των δραστηριοτήτων των χρηματοδοτικών οργανισμών έρευνας που συμμετέχουν στο Δίκτυο και το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινής Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στον τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ηλιακή Ενέργεια.

 

Στην Παρούσα Πρόσκληση, η οποία αφορά σε τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών (Photovoltaics – PV) και Συγκεντρωτικών Συστημάτων Ηλιακής Ενέργειας (Concentrating Solar Power/Solar Thermal Electricity – CSP) συμμετέχουν συνολικά 16 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, από 11 χώρες.

 

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση (Guidelines for Proposers). Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της Διεθνικής Πρότασης (Προκαταρκτικής Πρότασης και Ολοκληρωμένης Πρότασης).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€400,000 (το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί με πρόσθετη (top-up) χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία θα καθοριστεί μετά την τελική κατάταξη των προτάσεων)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 33%

Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο: 175.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας ή 200.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ενέργεια
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

05/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/02/2017

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

Λήξη Υποβολής Προτάσεων 20/02/2017 (1ο στάδιο), 14/06/2017 (2ο στάδιο)

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) www.research.org.cy

κα Ιωάννα Σεργίδου Λοΐζου

Επιστημονικός Λειτουργός

τηλ.: +357 22 205047

φαξ: + 357 22 205001

email: [email protected]

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.