ΚΛΕΙΣΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμπληρωματική Χορηγία»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμπληρωματική Χορηγία»

Κωδικός Αναγνώρισης

COMPLEMENTARY/0916

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Συμπληρωματική Χορηγία» στοχεύει από τη μια, στη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη συμμετοχή σε έργα του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ από τους κυπριακούς φορείς και από την άλλη, στην επιβράβευση των φορέων αυτών με την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους να συντηρούν και να αναβαθμίζουν την ικανότητά τους να υλοποιούν έρευνα διεθνούς επιπέδου και να συνεχίζουν να προσελκύουν πόρους από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ ή άλλα διεθνή Προγράμματα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ποσοστό της χρηματοδότησης που εξασφαλίζει ο δικαιούχος φορέας από την ΕΕ στο πλαίσιο ερευνητικού έργου ή έργων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ θα το λαμβάνει ως Συμπληρωματική Χορηγία από το ΙΠΕ για αξιοποίηση με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων του με δραστηριότητες όπως πρόσληψη ερευνητών ή προσωπικού διαχείρισης ερευνητικών έργων και αγορά νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά ‘Έργο - Ποσοστό 5% του συνολικού ποσού που έχει εξασφαλίσει ο δικαιούχος φορέας από την ΕΕ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ή έργων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για το/α οποίο/α γίνεται η πρόταση.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/09/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/04/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλ.: +357 22 205000

Email: [email protected]   

Ιστοσελίδα: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.