ΑΝΟΙΚΤH

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020'»


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» με ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020'»

Κωδικός Αναγνώρισης

ENCOURAGEMENT-Η2020/0916

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του Προγράμματος «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"» είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενθάρρυνση ερευνητών της Κύπρου να αναλάβουν την πρωτοβουλία να ηγηθούν πανευρωπαϊκών δικτύων και να υποβάλουν πρόταση ερευνητικού έργου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) της ΕΕ ως Συντονιστές. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η άντληση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και ενθαρρύνεται η ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα σε κυπριακούς ερευνητικούς  φορείς  και  σε  κορυφαίους  σε  ευρωπαϊκό  και/ή παγκόσμιο επίπεδο ερευνητικούς οργανισμούς.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρά τις σημαντικές επιτυχίες των κυπριακών φορέων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και στα πρώτα στάδια του «Ορίζοντα 2020», παρατηρείται σχετική αδυναμία των κυπριακών φορέων να ηγηθούν πανευρωπαϊκών δικτύων για την υποβολή επιτυχημένων προτάσεων.

 

Το ΙΠΕ έχοντας την ευθύνη προώθησης του Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 (Ορίζοντας 2020) έχει αναπτύξει πολλαπλές δραστηριότητες για να υποστηρίξει τη συμμετοχή των ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.

 

Με το Πρόγραμμα παρέχεται χρηματικό κίνητρο προς κυπριακούς φορείς για τη συμμετοχή σε προτάσεις του «Ορίζοντα 2020» ως Συντονιστές πανευρωπαϊκών Δικτύων. Η χρηματοδότηση αναμένεται να αξιοποιηθεί για κάλυψη των εξόδων που αφορούν την περίοδο ετοιμασίας της πρότασης, πχ έξοδα μετακινήσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά 'Εργο - €7.000

 

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/09/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ

Τηλ.: +357 22 205000

Email: [email protected]   

Ιστοσελίδα: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk

 

 

Ιστοσελίδα

https://iris.research.org.cy/#/calls
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.