ΚΛΕΙΣΤH

Συμμετοχή σε Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).

Όνομα Υποπρογράμματος

ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΠΕ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Άλλα εθνικά προγράμματα που προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας πέραν των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμμετοχή σε Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης

Κωδικός Αναγνώρισης

B2B-EVENTS/8.16

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», στοχεύει στη διεθνή δικτύωση των κυπριακών φορέων. Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και ο περιορισμός των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό μέγεθος της κυπριακής αγοράς και την έλλειψη κρίσιμης μάζας συντελεστών και υποδομών. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση των προσπαθειών των κυπριακών φορέων για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας τα οποία παράγονται στην Κύπρο αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά, καθώς και ο εντοπισμός στο εξωτερικό τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που δεν υπάρχουν διαθέσιμες στην Κύπρο.

 

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected].

 

Ο φορέας πρέπει να υποβάλει στο ΙΠΕ πρόταση για συμμετοχή σε εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.  Διευκρινίζεται ότι η εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης πρέπει να περιλαμβάνεται  στον ειδικά διαμορφωμένο κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται από το ΙΠΕ και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ.

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης.  Οι συναντήσεις πρέπει να διευθετούνται μέσα από το ειδικό ηλεκτρονικό εργαλείο της εκάστοτε εκδήλωσης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να υποβάλλεται κατά την εγγραφή στην εκδήλωση προσφορά ή ζήτηση τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, αναζήτηση ερευνητικού συνεργάτη κοκ.

 

Οι Προτάσεις επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες) με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση της εσωτερικής αξιολόγησης έως ότου το σύνολο:

(α) των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των προτάσεων που θα υποβληθούν στο ΙΠΕ και των Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και (β) των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των Έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€36,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

€900 (εφάπαξ ποσό) ανά συμμετέχοντα.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Γενικότερα, δικαιούχοι για υποβολή αίτησης είναι βάση των όρων της Δέσμης 2009-2010 οι ακόλουθοι: - Ερευνητικοί / Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί (κατ. Α.1 και Α.2), - Επιχειρήσεις (κατ. Β.1, Β.2 και Β.3) ή - Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 και Γ.2) με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα, από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (http://www.research.org.cy/el/news/call-participation-international-brokerage-events) Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις: - Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης υποβάλλονται από τον Φορέα που επιθυμεί τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων στελεχών του σε µία από τις επιλεγμένες εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης. - Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει κατά μέγιστο σε δύο (2) εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού του Προγράμματος. - Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι προτάσεις λαμβάνουν την έγκριση του ΙΠΕ, συμμετέχουν στην εκδήλωση καλύπτοντας τα έξοδά τους από ίδιες πηγές. - Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής στην εκδήλωση, για οποιοδήποτε λόγο, ατόμου που έλαβε την έγκριση του ΙΠΕ, το ΙΠΕ δεν θα καλύψει τυχόν έξοδα που έγιναν προκαταβολικά. - Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων - Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού - Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπου που εργάζεται στο ΙΠΕ ή είναι μέλος του ΔΣ. - Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φορέα και προσώπου, για το οποίο το ΔΣ του ΙΠΕ έχει λάβει απόφαση αποκλεισμού του από τα Προγράμματα του Ιδρύματος.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/08/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/12/2016

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

Ιαν 2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

www.research.org.cy

κ. Σταύρος Καμπανέλλας 

Επιστημονικός Λειτουργός

Tηλ.: +357 22 205 056

Emailskambanellas@research.org.cy , b2b@research.org.cy

Φαξ: +357 22 205 001

 

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cy/el/news/call-participation-international-brokerage-events
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.