ΚΛΕΙΣΤH

Έργο Επιδότησης των Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - 1Η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Έργο Επιδότησης των Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης - 1Η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του  Έργου είναι τα  Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) να ενισχύσουν την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) στην προσπάθεια της για την δημιουργία περισσότερων ευκαιριών  απασχόλησης για ανέργους, μέσω της εφαρμογής του συστήματος «Δελτίο Τοποθέτησης Ανέργου».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Εργασίας, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πιο πάνω Έργο  συνολικού προϋπολογισμού  €500.000. Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».                              ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85% καλύπτεται από το ΕΚΤ και το υπόλοιπο 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση

Δικαιούχοι

  • Παροχείς Υπηρεσιών
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο έχουν τα αδειούχα από το Τμήμα Εργασίας ΙΓΕΕ των οποίων η άδεια λειτουργίας βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμο 126(Ι)/2012, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για Συμμετοχή. Τα ΙΓΕΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν σε ισχύ την άδεια λειτουργίας τους καθόλη την διάρκεια συμμετοχής τους στο Έργο. Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν ως Φορείς Υλοποίησης και οι Συντεχνίες των Εργαζομένων (μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ) οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης για εξεύρεση εργασίας στα μέλη τους έτσι όπως καθορίζεται στον πιο πάνω Νόμο. Επίσης οι Φορείς Υλοποίησης που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Έργο θα πρέπει να πληρούν πέραν των προϋποθέσεων του Νόμου (αναγκαία κτηριακή υποδομή, τεχνικός εξοπλισμός, τήρηση αρχείου) και κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις όπως αναλυτικότερα φαίνονται στο έντυπο του Έργου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

11/11/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ευγενία Παπαγεωργίου

Λειτουργός Εργασίας

Τηλ: 22 400819

Email: [email protected]

Τηλ: 22400809

Ιστοσελίδα

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/85914CBD6AE9C4E6C225804A003A1E19?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.