ΚΛΕΙΣΤH

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 1.19- «Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά» Αρ. 03/1.4/1.19/01/09.2016


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ): Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο όπου καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Μέσω του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 1.19- «Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά» Αρ. 03/1.4/1.19/01/09.2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του Μέτρου 1.19 είναι η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στο μετριασμό της αλληλεπίδρασης των αλιέων και των δελφινιών λόγω της καταστροφής που προκαλούν τα τελευταία στα αλιεύματα και στα αλιευτικά εργαλεία.  Τα δελφίνια, τα οποία είναι προστατευόμενο είδος, διαβιούν στο ίδιο περιβάλλον που διενεργείται η αλιεία θηρεύοντας ορισμένες φορές το αλίευμα από τα δίκτυα των αλιέων, γεγονός που όταν συμβαίνει επηρεάζει αρνητικά την εργασία τους σε χρηματοοικονομικούς όρους.

 

Το ποσό της χρηματοδότησης με βάση την κατηγορία σκαφών θα καταβάλλεται πριν το τέλος του εκάστοτε έτους. Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται ετήσια σε εννέα (9) δόσεις από το 2015 μέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας αλιείας (κατηγορίας Α΄ ή Β΄,  ή πολυδύναμης) για τα αντίστοιχα έτη. Στην περίπτωση που κάποιος αλιέας, κατά το διάστημα των εννέα ετών δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια αλιείας, τότε δεν του καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω έτος, η χρηματοδότηση διακόπτεται και το έργο ολοκληρώνεται.

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός έργων ανέρχεται σε €8.568, με την μέγιστη Δημόσια Δαπάνη ενός έργου για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης να ανέρχεται σε €5.400 (€600/έτος, σύνολο 9 έτη) για την κατηγορία σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (63. ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75% (€1.500.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€500.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Σημείωση: Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την αλιεία, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄ και ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν μόνο πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ. Συγκεκριμένα, Δικαιούχοι είναι οι αλιείς, όπως καθορίζεται στην άδεια αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στο Μέρος Β: «Όνομα Εφοπλιστή», οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια αλιείας για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

26/09/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/10/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία

Νικολέτα Βαρνάβα

Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Τηλ: 22807849

Email: [email protected]

Φαξ: 22423293

Ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf2014.nsf/All/A434E30727BDB952C225803500321096?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.