ΚΛΕΙΣΤH

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 3.1- «Σχέδιο Χορηγιών Προμήθειας Εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας» Αρ. 03/3.2/3.1/01/07.2016/ΣΧ


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ): Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο όπου καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Μέσω του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 3.1- «Σχέδιο Χορηγιών Προμήθειας Εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας» Αρ. 03/3.2/3.1/01/07.2016/ΣΧ

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός του Σχεδίου είναι η χορηγία για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η διαβίβαση σημαντικών για την αλιεία πληροφοριών και καταχώρηση αυτών στα λογισμικά συστήματα καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων.  Το παρόν Σχέδιο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 3.1 «Έλεγχος και Επιβολή».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις.

Δράση 3.1.1 (Αφορά μόνο Σκάφη)

Αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου υλικού εξοπλισμού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) (άρθρο 76.2.α)

 

Δράση 3.1.2 (Αφορά μόνο Σκάφη)

Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS) (άρθρο 76.2.β)

 

Δράση 3.1.3

Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και Άρθρα 35-39 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1379/2013 (άρθρο 76.2. ... Περισσότερα

Λεπτομέρειες για το Σχέδιο αυτό δίνονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου μαζί με τα Παραρτήματα που μπορεί να εξασφαλιστεί από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου), τις Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 www.moa.gov.cy/thalassa

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€300,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90% (€270.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 10% (€30.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι αλιείς – ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευές VMS-ERS ή/και εγγεγραμμένοι αγοραστές αλιευτικών προϊόντων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/07/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/12/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία, Κύπρος

Άντρη Ηρακλέους

Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Τηλ: 22 807848

Email: [email protected]

Φαξ: 22 423293

Ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf2014.nsf/All/A42010F1A525415FC2257FE3001B3A7E?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.