ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση, συμπλήρωση ή/και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού (DE MINIMIS).


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση, συμπλήρωση ή/και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού (DE MINIMIS).

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νέων και υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες προσφέρονται για την προσέλκυση ξένων ομάδων και αθλητών με στόχο την παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και συντήρηση τους.

Το Σχέδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται στον κανονισμό (EK) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Παρέχονται κίνητρα για την η βελτίωση του επιπέδου και των παρεχομένων υπηρεσιών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από αθλητές από το εξωτερικό.

Το Σχέδιο θα καλύπτει επιχορήγηση μέρους των εξόδων που αφορούν στα ακόλουθα:

  • Οικοδομικές εργασίες
  • Τεχνολογικό, τεχνικό και άλλο εξοπλισμό
  • Τοπιοτέχνηση εξωτερικών χώρων
  • Εργασίες συντήρησης της υποδομής.

Τα Σχέδια της προτεινόμενης υποδομής θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού αφού ελεγχθούν από την αρμόδια κατά άθλημα ομοσπονδία ή την αρμόδια υπηρεσία του ΚΟΑ και πιστοποιηθεί γραπτώς ότι πληρούν τις σωστές προδιαγραφές και συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με το άθλημα που θα εξυπηρετούν.

Στις περιπτώσεις αιτήσεων που αφορούν εγκαταστάσεις για αθλήματα για τα οποία δεν υπάρχει αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαπιστώνεται κατά πόσο τα σχέδια της προτεινόμενης υποδομής συνάδουν με τα πρότυπα της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ή διεθνούς ομοσπονδίας.

Θεωρείται πλεονέκτημα οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις να βρίσκονται κοντά σε τουριστικά καταλύματα τα οποία έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ειδικής αυτής πελατείας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι 40% επί της συνολική δαπάνης για τις προτεινόμενες εργασίες με ανώτατο όριο €100.000.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Άλλοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να επενδύσει για την δημιουργία ή αναβάθμιση αθλητικής υποδομής που στοχεύει στην προσέλκυση αθλητικού τουρισμού.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/10/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κα. Νίκη Καραγιώργη

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλέφωνο:22 691 100 / 22 691 275

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Τηλεομοιότυπο: 22 691 313

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.