ΑΝΟΙΚΤH

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αναλάβουν την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων τουρνουά ή αγώνων προετοιμασίας. Ως Διεθνής αθλητική εκδήλωση, ορίζεται για σκοπούς του σχεδίου, εκδήλωση σχετική με άθλημα που εμπίπτει στην κατηγορία των Ολυμπιακών αθλημάτων ή αθλητική δραστηριότητα που παρουσιάζει μεγάλη δημοτικότητα σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις χώρες πηγές τουρισμού για την Κύπρο. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στηρίζει την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται στον κανονισμό (EK) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της διοργάνωσης διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων τουρνουά ή αγώνων προετοιμασίας, κάτι που βοηθά την στήριξη της ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού.

Η αίτηση θα εξετάζεται εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο ελάχιστος αριθμός των αθλητών / αριθμός ατόμων που αναμένεται να συμμετάσχουν από το εξωτερικό είναι 30 άτομα.
 • Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να προβάλλεται σαν χορηγός σε όλη την εκστρατεία προβολής της εκδήλωσης με τρόπο που θα τυγχάνει της έγκρισης του Οργανισμού.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά Διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς ή Περιφερικούς ή άλλους αθλητικούς αγώνες και πρωταθλήματα που διοργανώνονται στην Κύπρο από τις αντίστοιχες Κυπριακές Αθλητικές Ομοσπονδίες και εμπίπτουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, θα εξετάζεται σε συνεργασία με τον ΚΟΑ και αφού ληφθεί υπόψη το ύψος χορηγίας του ΚΟΑ.
 • Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί, Περιφερειακοί και άλλοι αθλητικοί αγώνες και πρωταθλήματα που διοργανώνονται στην Κύπρο και τα έξοδα διοργάνωσης καλύπτονται πλήρως από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Ομοσπονδίες ΔΕΝ  θα δικαιούνται στήριξη στα πλαίσια του Σχεδίου.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση ή για αγώνα που έχει πραγματοποιηθεί εντός αθλητικής εκδήλωσης υπάρχει/υπήρξε στοιχηματική δραστηριότητα η εκδήλωση αυτόματα θα εξαιρείται από το Σχέδιο ακόμα και σε περιπτώσεις που έχει δοθεί η σχετική έγκριση.

Ο υπολογισμός της οικονομικής στήριξης της εκδήλωσης θα γίνεται με μαθηματική φόρμουλα, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Τον αριθμό των ξένων συμμετεχόντων (με ελάχιστο αριθμό τους 30).
 • Τη διάρκεια της εκδήλωσης
 • Το είδος/κατηγορία της εκδήλωσης
 • Τις ενέργειες προβολής της εκδήλωσης στο εξωτερικό
 • Την περίοδο πραγματοποίησης της εκδήλωσης

Τον δείκτη αειφορίας της εκδήλωσης: Κατά πόσο η εκδήλωση διοργανώνεται με σεβασμό προς το περιβάλλον, αξιοποιεί τα τοπικά προϊόντα, εμπλέκει την τοπική κοινωνία και προάγει την αειφόρο ανάπτυξη (π.χ. μέσω της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών, μείωση της χρήσης πλαστικού, αξιοποίηση/προβολή σημείου ποσίμου νερού, χρήση καλάθων ανακύκλωσης, περισυλλογή σκυβάλων, αποφυγή χρήσης μπαλονιών σε εξωτερικούς χώρους κλπ).

To Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να εξετάζει αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά τις 31/12/2020, νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και κριθεί ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι αξιόλογες με βάση τα κριτήρια του Σχεδίου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€350,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχρι 30% της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο ποσό €50.000.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αναλάβουν τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης, η οποία ανταποκρίνεται στο στόχο και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Έλενα Οικονόμου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλέφωνο:22 691 186

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]

Τηλεομοιότυπο:22 691313

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/subs_el/subs_el?OpenDocument
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.