ΚΛΕΙΣΤH

Social inclusion through education, training and youth


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Social inclusion through education, training and youth

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 05/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας, με σκοπό την αναβάθμιση και διάδοση καινοτόμων ορθών πρακτικών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθε­
ρίας, της ανοχής και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης της 17ης Μαρτίου 2015 («δήλωση του
Παρισιού»).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο έναν από τους
δύο ακόλουθους γενικούς στόχους, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης:
1. Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαπο­
λιτισμικής κατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
2. Προώθηση της ένταξης των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από οικο­
γένειες μεταναστών, με ταυτόχρονη πρόληψη και καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.
Επιπλέον, κάθε πρόταση πρέπει να αφορά τουλάχιστον έναν έως το πολύ τρεις από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
1. Βελτίωση της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, προώθηση της
γνώσης, της κατανόησης και του ενστερνισμού των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
2. Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και διαχωρισμού στην εκπαίδευση.
3. Προαγωγή της ισότητας των φύλων στο μαθησιακό περιβάλλον, καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων και
πρόληψη της βίας με βάση το φύλο.
4. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτική γενική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς με ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€13,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/05/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

www.erasmusplus.cy

[email protected]


Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.