ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 3 - Initiatives for policy innovation - European policy experimentation


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 3 - Initiatives for policy innovation - European policy experimentation

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 34/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία μέσω της συλλογής και της αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τον συστημικό αντίκτυπο μέτρων καινοτόμων πολιτικών. Η παρούσα πρόσκληση απαιτεί τη συμμετοχή δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου από τις επιλέξιμες χώρες και τη χρήση έγκυρων και ευρέως αναγνωρισμένων μεθόδων αξιολόγησης οι οποίες βασίζονται σε επιτόπιες δοκιμές (πειραματική δράση).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:
— να προωθήσει τη διακρατική συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των δημόσιων αρχών στο υψηλότερο θεσμικό
επίπεδο από τις επιλέξιμες χώρες με στόχο να ενθαρρύνει τη συστημική βελτίωση και την καινοτομία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,
— να βελτιώσει τη συλλογή και ανάλυση ουσιαστικών στοιχείων προς διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής καινοτόμων μέτρων,
— να διευκολύνει τη δυνατότητα μεταβίβασης και την επεκτασιμότητα καινοτόμων μέτρων.
Οι θεματικές προτεραιότητες για την παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής:
— Τομέας εκπαίδευσης και κατάρτισης
1. Προώθηση των θεμελιωδών αξιών μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση της πολυμορφίας στο μαθησιακό περιβάλλον
2. Απασχόληση και Δεξιότητες: επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
3. Ενίσχυση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολο­
γιών (Σχολική Εκπαίδευση)
4. Μετάβαση προς πιο καινοτόμα και επιχειρηματικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω θεσμικών αλλαγών (Τριτοβάθμια εκπαίδευση)
5. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές της ΕΕΚ στη μάθηση κατά την εργασία/μαθητεία (ΕΕΚ)
6. Εφαρμογή ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€14,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/04/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: 

www.erasmusplus.cy

[email protected]

Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.