ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020, Πρόσκληση υποβολής προτάσεων οριζόντιων έργων


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Περιγραφή Προγράμματος

Από τα €784 εκ. που θα παραχωρηθούν για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, ποσό €32,7 εκ. κατανέμεται στον Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED στηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και την βελτίωση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.   Το Πρόγραμμα MED ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020, Πρόσκληση υποβολής προτάσεων οριζόντιων έργων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή για τους άξονες προτεραιότητας 1-3. Η πρόσκληση αφορά μόνον οριζόντια έργα.

 

Τα Οριζόντια έργα θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των κύριων αποτελεσμάτων κάθε έργου (modular project) για ένα συγκεκριμένο και κοινό θέμα. Τα Οριζόντια έργα θα συμβάλουν στη συνέργεια μεταξύ έργων που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του ίδιου άξονα / στόχου του Προγράμματος Interreg MED και θα παρέχουν καλύτερη ορατότητα (visibility) έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσέγγιση σε επίπεδο αρμόδιων φορέων πολιτικής.

 

Τα Οριζόντια έργα θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν την επικοινωνία και την κεφαλαιοποίηση των έργων που θα εγκριθούν στα πλαίσια κάθε ειδικού στόχου. Κάθε έργο θα είναι συνδεδεμένο με ένα Οριζόντιο έργο το οποίο θα συνεισφέρει στις δράσεις επικοινωνίας και κεφαλαιοποίησης του.

 

Τα Οριζόντια έργα πρέπει να προτείνουν μια μεθοδολογία για τον συντονισμό της κοινής επικοινωνίας, κεφαλαιοποίησης, εργασίας σε θεματικά αποτελέσματα των έργων (για όλα τα έργα που θα εγκριθούν στο πλαίσιο του ίδιου Ειδικού Στόχου ή θέματος) και να προτείνουν τα σχετικά εργαλεία για την υλοποίηση αυτών των δράσεων.

 

Επίσης τα Οριζόντια έργα θα συνδράμουν στην διασύνδεση των αποτελεσμάτων των έργων με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 4.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Βλέπε αναφορά στους Όρους Εντολής της Πρόσκλησης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Τα εν λόγω έγγραφα έχουν αναρτηθεί στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://interreg-med.eu/en/horizontal-projects/

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης οριζόντιων έργων είναι ο ακόλουθος: ΕΤΠΑ: €9.00.000, IPA: €370.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85% για όλους τους άξονες προτεραιότητας που αφορούν στην πρόσκληση εκτός από τις περιπτώσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, για τις οποίες το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Όλοι οι επιλέξιμοι φορείς του Προγράμματος Interreg MED έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Οριζόντια έργα, όμως τονίζεται ότι το εταιρικό σχήμα πρέπει να έχει συγκεκριμένες ικανότητες / εμπειρία στα ακόλουθα θέματα: -Διασύνδεση φορέων και οργανισμών; - Επικοινωνία; - Θέματα των Αξόνων Προτεραιότητας / Ειδικών Στόχων; - Διαχείριση, συντονισμό εργασιών; - Κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων, δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατάλογος πιθανών φορέων (μη εξαντλητικός): -Διακρατικά θεματικά δίκτυα; -Μεσογειακά θεματικά δίκτυα; -Θεσμικά δίκτυα; -Πανεπιστήμια; -Εξειδικευμένοι σύνδεσμοι / οργανισμοί; -Διεθνείς οργανισμοί; -Δημόσιες αρχές; -Κτλ. Οι φορείς που θα συμμετέχουν σε Οριζόντια έργα πρέπει να αποφεύγουν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με άλλα έργα εντός του ίδιου άξονα / στόχου. Αυτό σημαίνει ότι φορέας που είναι εταίρος σε Οριζόντιο έργο δεν μπορεί να συμμετέχει σε έργο που έχει εγκριθεί στον ίδιο θεματικό στόχο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο συγκεκριμένος εταίρος πρέπει να αποχωρήσει από το Οριζόντιο έργο. Υπουργεία και περιφερειακές αρχές μπορούν να εξαιρεθούν από αυτόν τον κανόνα, αν για συγκεκριμένους λόγους η συμμετοχή τους στο Οριζόντιο έργο είναι απαραίτητη (πρέπει να υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση στο τεχνικό δελτίο έργου). Αυτές οι περιπτώσεις όμως πρέπει να είναι σπάνιες καθώς οι εταίροι των Οριζόντιων έργων πρέπει να έχουν θεματική εξειδίκευση.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/11/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/05/2016

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

10 Νοεμβρίου 2015 (προκήρυξη της 1ης φάσης / pre-application phase), 11 Ιανουαρίου 2016 (κλείσιμο 1ης φάσης), Μάρτιος 2016 (όροι και συστάσεις σε Οριζόντια έργα που θα περάσουν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και θα μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης), 1 Απριλίου 2016 – 31 Μαΐου 2016 (υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης)

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κωνσταντία Κωνσταντίνου, Λειτουργός Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, +357 22602949, +357 22602890, [email protected]

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia/default.aspx?NewsID=4090&typeid=38

Σημείο Επαφής EE

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 27, Place Jules Guesde, 13481 Marseille Cedex 20, France, Tel: +33 4 91 57 52 96 (or 5133), Fax: +33 4 91 57 53 13, E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://interreg-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-horizontal-projects/

Άλλοι Σύνδεσμοι

Partner links: http://interreg-med.eu/en/med-community/
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.