ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς- 2015


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς- 2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους απόφοιτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας, ηλικίας κάτω από 25 ετών, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη κατά το 2015, 1000 άνεργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ από τις 15/6/2015 μέχρι τις 31/8/2015

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η ΑνΑΔ προβαίνει σε προσκλήσεις προς άνεργους νέους, καθώς και σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των ανέργων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

Επίσης, καταρτίζεται κατάλογος των προσφερόμενων θέσεων σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς.

 

Η ΑνΑΔ προχωρεί στην τοποθέτηση των ανέργων με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και τη σειρά κατάταξής τους. Η τοποθέτηση αφορά θέση εργασίας σε συγκεκριμένο επάγγελμα, σύμφωνα με δηλωμένη προτίμηση κάθε ανέργου.

 

Για κάθε τοποθέτηση είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλη δομή για την εφαρμογή προγράμματος πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας από την επιχείρηση/ οργανισμό, περιγραφή καθηκόντων/ εργασιών για τη θέση εργασίας του ανέργου και κατάλληλος καθοδηγητής με την ευθύνη επίβλεψης/ καθοδήγησης του ανέργου. Το πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας κάθε ανέργου σε θέση εργασίας έχει διάρκεια 6 μήνες (26 εβδομάδες).

 

Η ΑνΑΔ παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος του ανέργου με επί  τόπου επισκέψεις στην επιχείρηση/ οργανισμό.

 

Η ΑνΑΔ καταβάλλει επίδομα κατάρτισης στον άνεργο για το χρόνο συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Η ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,300,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δεν έχει καθοριστεί

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Άνεργοι
  • Νέοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/05/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/08/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Παρασκευή Τοφίδου

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (www.anad.org.cy)

Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης

Τηλέφωνο: 22390236

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλεομοιότυπο: 22390368

Ιστοσελίδα

http://stad.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/stad
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.